im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Daily Archives: Listopad 18, 2018

Kalendarium Smolajn i Szkół w Smolajnach

Foto: Julia Bieńkowska

1290 – Biskup warmiński Henryk Fleming wystawia dokument
zalesionym obszarze nad Łyną , zwanym ówcześnie Prolite (Prolitten). Jest to pierwotna nazwa folwarku Smolajny (Smoleinen).

1350 – Od tego roku folwark Smolajny pełni funkcję letniej rezydencji biskupów warmińskich.

1414 – W trakcie wojny Królestwa Polskiego z Krzyżakami, zwanej „wojną głodową”, rezydencja jak i folwark w Smolajnach zostają zniszczone przez wojska polsko-litewskie.

1454 – Początek wojny trzynastoletniej pomiędzy Królestwem Polskim a Krzyżakami. Mieszczanie Dobrego Miasta niszczą ponownie Smolajny, aby w ten sposób ukarać biskupa warmińskiego Franciszka Kuhschnalza za sprzymierzanie się z Krzyżakami.

1466 – Pokój toruński. Traktat określa m.in. trwały związek Warmii z Koroną. Podniesienie z ruin rezydencji i folwarku w Smolajnach.

1520 – W trakcie wojny Królestwa Polskiego z Krzyżakami (1519 – 1521) wojska księcia Albrechta Hohenzollerna – ostatniego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego w Prusach, rabują rezydencję i folwark w Smolajnach.

1525 – Rezydencja letnia biskupów jak i folwark w Smolajnach zostają odbudowane. Smolajny stają się również siedzibą administracji komornictwa dobromiejskiego, stanowią miejsce rozpraw sądowych.

1604 – Wg zapisów inwentarzowych folwark w Smolajnach posiadał m.in. młyn, karczmę i stawy rybne.

Wskutek zniszczenia, w trakcie pierwszej wojny polsko – szwedzkiej 1626-1529, starosta Dobrego Miasta przeniósł swoją siedzibę do Smolajn. Z tego powodu w dokumentach pojawia się nazwa komornictwa smoleńskiego.

1656 – Wg zapisów inwentarzowych folwark w Smolajnach liczy sobie około 573 ha. W oborach naliczono 71 szt. bydła, 90 świń, 1000 owiec i 73 konie. Roczny dochód oszacowano na 4000 złotych.

1695– Wg spisu Smolajny zamieszkują 63 kobiety i 56 mężczyzn. W stajniach folwarcznych znajduje się 120 koni.

1708 – Tego roku, w tracie wojny północnej 1700-1721, opuszczające Warmię wojska szwedzkie zrabowały i spaliły rezydencję i folwark w Smolajnach w odwecie za niepłacenie kontrybucji. Po opuszczeniu folwarku przez Szwedów zostały w Smolajnach tylko jedna krowa i jedna jałówka.

1709 – Biskup warmiński Andrzej Załuski przystępuje do odbudowy Smolajn. Pracę kontynuuje po jego śmierci w 1711r. biskup Teodor Potocki. Jego staraniem prowizorycznie odbudowano siedzibę letnią biskupów.

1741 – Biskupem warmińskim zostaje Adam Stanisław Grabowski. Za jego rządów w Smolajnach zbudowano istniejący dziś pałac barokowy. Prace nad wykończeniem pałacu trwały do 1765 roku.

1767 – Rządy biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego. Smolajny stają się ulubionym miejscem wypoczynku biskupa warmińskiego. Za jego to administracji, w latach 1783-1785 w Smolajnach założony zostaje park w stylu angielskim.

1772 – Pierwszy rozbiór Polski. Warmia przechodzi pod panowanie Fryderyka II Króla Prus.

1795 – Biskup warmiński Ignacy Krasicki obejmuje arcybiskupstwo gnieźnieńskie i opuszcza Warmię. Z tą chwilą Smolajny tracą na znaczeniu.

1808 – na najbliższe 28 lat Smolajny stają się stałą siedzibą biskupa warmińskiego Józefa von Hohenzollerna. W 1817 roku na folwarku zamieszkiwało 276 osób. W latach 20.tych XIX w. przez krótki czas była tu szkoła ewangelicka działająca pod opieką państwa pruskiego.

1836 – Wieża bramna, po modyfikacji, pełni rolę wieży wodnej. Ponadto dobudowano do niej budynek mieszkalny. Na folwarku pobudowano z cegły oborę i stajnie. W 1846 na folwarku i w posiadłości było 11 domów i 197 mieszkańców, a w 1871 – 36 domów i 427 mieszkańców.

1890 – Biskup warmiński Andrzej Thiel zbudował w północno-zachodniej części parku pałacyk myśliwski.

1948 – Nacjonalizacja letniej rezydencji biskupów warmińskich. Po opuszczeniu przez KUL od 1950 roku pałacyk użytkuje Państwowe Gospodarstwo Rolne w Lidzbarku Warmińskim.

1956 – Obiekt przejmuje Stacja Unasieniania Zwierząt w Dobrym Mieście.

1961 – Rezydencję biskupów warmińskich przejmuje Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie i powołuje Dwuletnią Szkołę Rachunkowości Rolnej, a dalej Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

1971 – Przeprowadzono niezbędne prace remontowe. Wymieniono stolarkę. Prace trwały do 1973 roku.

1976 – W Smolajnach powołano dodatkowo Średnie Studium Zawodowe.

1980 – Obiekt pałacowy ponownie przejmuje Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Istniejące jednostki dydaktyczne otrzymują status szkół podległych resortowi rolnictwa.

1981 – Powstaje 3 – letnie Technikum Rolnicze.

1994 – Skarb Państwa zwraca właścicielowi – biskupowi warmińskiemu – kompleks pałacowy w Smolajnach. Biskup warmiński dr Edmund Piszcz użycza obiekt pałacowy dla potrzeb istniejącej tam szkoły rolniczej.

1994 – 1995 – remont kapitalny wieży bramnej i przylegającej do niej oficyny.

1996 – Na istniejącej bazie dydaktycznej powstaje 5-letnie Technikum Rolnicze.

1997 – W ramach praz remontowych zostaje założone centralne ogrzewanie w pałacu, w 1999 odnowione zostają bramy, a w 2000 instalowane jest centralne ogrzewanie w pałacyku myśliwskim – internacie oraz w Domu nauczyciela.

2000 – Na bazie istniejących szkół powołany zostaje, przez Radę Powiatu Olsztyńskiego, Zespół Szkół Rolniczych.

2000 – Wymienione zostaje pokrycie dachowe z eternitowego na dachówkę na budynku stajni.

15 IX 2001 – Nadanie szkole imienia Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego. Uroczystość zaszczyca swoją obecnością JE Arcybiskup dr Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński.

2003 – Wymiana stolarki okiennej na piętrze budynku internatu.

2006 – Uroczyste wręczenie sztandaru z wizerunkiem patrona z okazji 45-lecia istnienia szkoły.

8-15 X 2006 – Dni Papieskie z udziałem JE Arcybiskupa
dr Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego.

1 IX 2014  – budynek dydaktyczny szkoły zostaje przeniesiony do Dobrego Miasta na ulicę Fabryczną 6a