im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Monthly Archives: Luty 2019

Kierunki kształcenia 2020/2021

Technikum 5 letnie

 • Technik Agrobiznesu

  Numer zawodu 331402

  Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 • R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.06. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • Opis zawodu
 • Podejmując naukę w zawodzie technik agrobiznes zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwa żywności a także prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa, rozliczeń podatkowych oraz działalności gospodarczej w sektorze rolno – spożywczym.
 • Uczeń po ukończeniu technikum

   Będzie mógł: prowadzić gospodarstwo rolne i agroturystyczne, organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy, prowadzić własną produkcję gospodarczą, podjąć pracę w sektorze przetwórstwa żywności, sektorze państwowym, firmach handlowych i usługowych oraz biurach Agencji Rolnych, obsługiwać ruch turystyczny na wsi, organizować przetwórstwo spożywcze i usługi techniczne na wsi, zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych.

   

 • Technik Architektury Krajobrazu

 • Numer zawodu 314202
 •  Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

   R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 • Technik Rolnik

  Numer zawodu 314207

   

  Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 • Opis zawodu:

  Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

  Uczeń po ukończeniu technikum:
  – prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą,
  – organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem i produkcją roślin oraz prace związane z hodowlą, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
  – obsługuje maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w rolnictwie,
  – dokonuje oceny stanu technicznego oraz konserwacji i drobnych napraw sprzętu rolniczego,
  – prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji,
  – posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi pracę rolnika,
  – zna najnowsze technologie stosowane w rolnictwie,
  – przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole oraz korzysta ze środków Unii Europejskiej.

  Technik rolnik może znaleźć zatrudnienie w:
  – rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  – prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  – urzędach i instytucjach służb rolniczych.

 • Technik Weterynarii

  Numer zawodu 314207

  Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i  nadzoru weterynaryjnego

 • Opis zawodu: Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
  Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

           Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– profilaktyki weterynaryjnej m. in. w zakresie szczepienia oraz leczenia i obserwacji stada,
– dobrostanu zwierząt,
– jakości użytkowania zwierząt,
– inspekcji poubojowej (badanie mięsa) przy asyście urzędowego lekarza weterynarii,
– decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w państwowej inspekcji weterynaryjnej.

              Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w:
– zakładach leczniczych dla zwierząt,
– w Inspekcji Weterynaryjnej,
– może prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt,
– jako pielęgniarz w klinice dla zwierząt.

Plan zajęć KKZ R.16, II semestr – 23- 24 lutego 2019r.

Sobota 23 lutego 2019r
8.00 – 9.30 Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym 2 godz.
9.40 – 11.10 Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym 2 godz.
11.20 – 12.50 Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym 2 godz.
13.00 – 14.30 Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym 2 godz.

Niedziela 24 lutego 2019r
8.00 – 9.30 Organizacja produkcji zwierzęcej 2 godz.
9.40 – 11.10 Organizacja produkcji zwierzęcej 2 godz.
11.20 – 12.50 Organizacja produkcji zwierzęcej 2 godz.
13.00 – 14.30 Organizacja produkcji zwierzęcej 2 godz.

Plan zajęć KKZ II semestr R.3, 15.02– 17. 02. 2019r.

15 luty 2019 piątek
15.00 – 16.30 –Przepisy ruchu drogowego – (2 godz.)
16.40 – 18.55 – Przepisy ruchu drogowego – (3 godz.)

16 luty 2019 sobota
8.00–9.30- Produkcja zwierzęca (2 godz.)
9.40 – 11.55- Produkcja zwierzęca (3 godz.)
12.05–13.35- Podstawy rolnictwa (2 godz.)
13.45 – 16.00- Podstawy rolnictwa (3 godz.)

17 luty 2019 niedziela
8.00 – 9.30 – Produkcja roślinna (2 godz.)
9.40– 11.55 – Produkcja roślinna (3 godz.)
12.05–13.35- Podstawy działalności gospodarczej (2 godz.)
13.45 – 16.00- Podstawy działalności gospodarczej (3 godz.)

Plan – Kwalifikacyjny kurs zawodowy R.16, I semestr, 9 – 10 luty 2019

Sobota 9 luty 2019

8.00 – 9.30 Organizacja produkcji roślinnej (2h)
9.40 – 11.10 Organizacja produkcji roślinnej (2h)
11.20 – 12.50 Organizacja produkcji roślinnej (2h)
13.00 – 14.30 Organizacja produkcji roślinnej (2h)

Niedziela 10 luty 2019

8.00 – 9.30 Organizacja produkcji zwierzęcej (2h)
9.40 – 11.10 Organizacja produkcji zwierzęcej (2h)
11.20 – 12.50 Organizacja produkcji zwierzęcej (2h)
13.00 – 14.30 Organizacja produkcji zwierzęcej (2h)