im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Kierunki kształcenia 2019/2020

Technikum 4 letnie i 5 letnie

 • Technik Agrobiznesu

 • Technik Architektury Krajobrazu

 • Technik Rolnik

  Numer zawodu 314207

  Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:
  R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

  Opis zawodu:

  Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

  Uczeń po ukończeniu technikum:
  – prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą,
  – organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem i produkcją roślin oraz prace związane z hodowlą, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
  – obsługuje maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w rolnictwie,
  – dokonuje oceny stanu technicznego oraz konserwacji i drobnych napraw sprzętu rolniczego,
  – prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji,
  – posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi pracę rolnika,
  – zna najnowsze technologie stosowane w rolnictwie,
  – przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole oraz korzysta ze środków Unii Europejskiej.

  Technik rolnik może znaleźć zatrudnienie w:
  – rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  – prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  – urzędach i instytucjach służb rolniczych.

 • Technik Weterynarii

  Numer zawodu 314207

  Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
  RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i  nadzoru weterynaryjnego

  Opis zawodu: Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
  Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

           Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– profilaktyki weterynaryjnej m. in. w zakresie szczepienia oraz leczenia i obserwacji stada,
– dobrostanu zwierząt,
– jakości użytkowania zwierząt,
– inspekcji poubojowej (badanie mięsa) przy asyście urzędowego lekarza weterynarii,
– decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w państwowej inspekcji weterynaryjnej.

              Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w:
– zakładach leczniczych dla zwierząt,
– w Inspekcji Weterynaryjnej,
– może prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt,
– jako pielęgniarz w klinice dla zwierząt.