Kierunki kształcenia 2020/2021

Technikum 5 letnie

 • Technik Agrobiznesu

  Numer zawodu 331402

  Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 • R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
 • R.06. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • Opis zawodu
 • Podejmując naukę w zawodzie technik agrobiznes zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwa żywności a także prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa, rozliczeń podatkowych oraz działalności gospodarczej w sektorze rolno – spożywczym.
 • Uczeń po ukończeniu technikum

   Będzie mógł: prowadzić gospodarstwo rolne i agroturystyczne, organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy, prowadzić własną produkcję gospodarczą, podjąć pracę w sektorze przetwórstwa żywności, sektorze państwowym, firmach handlowych i usługowych oraz biurach Agencji Rolnych, obsługiwać ruch turystyczny na wsi, organizować przetwórstwo spożywcze i usługi techniczne na wsi, zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych.

   

 • Technik Architektury Krajobrazu

 • Numer zawodu 314202
 •  Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

   R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 • Technik Rolnik

  Numer zawodu 314207

   

  Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

 • R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
  R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 • Opis zawodu:

  Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

  Uczeń po ukończeniu technikum:
  – prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą,
  – organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem i produkcją roślin oraz prace związane z hodowlą, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
  – obsługuje maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w rolnictwie,
  – dokonuje oceny stanu technicznego oraz konserwacji i drobnych napraw sprzętu rolniczego,
  – prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji,
  – posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi pracę rolnika,
  – zna najnowsze technologie stosowane w rolnictwie,
  – przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole oraz korzysta ze środków Unii Europejskiej.

  Technik rolnik może znaleźć zatrudnienie w:
  – rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  – prowadzeniu własnej działalności gospodarczej,
  – urzędach i instytucjach służb rolniczych.

 • Technik Weterynarii

  Numer zawodu 314207

  Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i  nadzoru weterynaryjnego

 • Opis zawodu: Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
  Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

           Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
– profilaktyki weterynaryjnej m. in. w zakresie szczepienia oraz leczenia i obserwacji stada,
– dobrostanu zwierząt,
– jakości użytkowania zwierząt,
– inspekcji poubojowej (badanie mięsa) przy asyście urzędowego lekarza weterynarii,
– decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w państwowej inspekcji weterynaryjnej.

              Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w:
– zakładach leczniczych dla zwierząt,
– w Inspekcji Weterynaryjnej,
– może prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt,
– jako pielęgniarz w klinice dla zwierząt.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status