Dokumenty

 

........................................., dnia. ................................

                     miejscowość

 

Imię i nazwisko:.......................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:........................................................................................

Adres zamieszkania:..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

( kod, miejscowość, ulica, nr domu lub mieszkania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESEL

 

Nr telefonu do rodziców (opiekunów):

(stacjonarny):...........................................................

(komórkowy):..........................................................

 

PODANIE

O PRZYZNANIE MIEJSCA

W BURSIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W SMOLAJNACH, SMOLAJNY 43, 11-040 DOBRE MIASTO w roku szkolnym ……………..

 

Proszę o przyznanie miejsca w Bursie przy Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach  od..................................................................................rozpoczynam naukę

                                     (wpisać dokładną datę rozpoczęcia nauki)

w.................................................................................................................................................

                                     (wpisać nazwę i adres szkoły)

..................................................................................................

                                     (wpisać klasę/rok nauki)

..................................................................................................

                                     (wpisać profil/kierunek nauki)

.................................................................................................

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego podania zobowiązuje się

do przestrzegania REGULAMINU BURSY.

 

 

 

.................................................

(podpis ucznia)

 

 

 

……………………………….

(podpis rodzica/opiekuna)

* DRUK NALEŻY WYPEŁNIC DRUKOWANYMI LITERAMI.

Po danie o przyznanie miejsca w Bursie ZSR w Smolajnach- pobierz 


 

Deklaracja zakwaterowania w internacie

 

                                                                                          Smolajny, dn. .............................

 

                                                        Kierownik Internatu

                                                        Zespołu Szkół Rolniczych

                                                       im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

                                                         w Smolajnach

 

       DEKLARACJA ZAKWATEROWANIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM

      WYCHOWANKÓW  INTERNATU NA ROK SZKOLNY .....................

 

Imię i nazwisko ..................................................................................................

Szkoła i klasa......................................................................................................

Data i miejsce urodzenia................................................................................

Adres ucznia......................................................................................................

Deklaruję chęć zamieszkania w internacie od dnia ............................

     Wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać do kasy szkoły lub na konto w terminie do  15  każdego miesiąca.

   W uzasadnionych wypadkach, uzgodnionych pomiędzy rodzicami/opiekunami i kierownikiem internatu, termin odpłatności może być prolongowany, nie na dłużej niż do końca miesiąca.

 

                          ......................................                                   .......................................

                       /podpis rodzica, opiekuna/                                   /podpis wychowanka/

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

OŚWIADCZENIE WYCHOWANKA

 

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia do internatu, zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Szkoły, włącznie z Regulaminem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickieg0o w Smolajnach, a w tym m.in.:

1. Przestrzegać ustalonego rozkładu dnia.

2. Właściwie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną.

3.  Przyjmować gości w czasie i miejscach do tego ustalonych.

4. Każdorazowo uzyskać zgodę Wychowawcy na wyjście poza Internat w godzinach wieczornych.

5. Niezwłocznie po przyjęciu do Internatu załatwić formalności związane z zameldowaniem.

6. Troszczyć się o czystość i porządek oraz higienę osobistą, przepisy bhp i p.poż. [m.in. nie używać urządzeń elektrycznych i grzewczych]

7. Dbać o sprzęt i urządzenia w Internacie, w przypadku wyrządzenia szkody pokryć jej koszty lub naprawić.

8. Rzetelnie wykonywać dyżury na terenie Internatu, uczestniczyć w pracach porządkowych podnoszących wygląd i estetykę Internatu.

9. Włączyć się w pracę Samorządu Grupy i Internatu.

10. Zgłaszać Samorządowi lub Wychowawcom propozycję wniosków i rozwiązań które polepszą pracę Internatu.

11.Wytwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości i przyjaźni - przenosić ją na współmieszkańców.

 

                                              .....................................................................................

                                                               / miejscowość data, podpis ucznia/

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

                      

ZOBOWIĄZANIE

    W przypadku zamieszkania mojego dziecka w internacie zobowiązuje się do regulowania na bieżąco opłat za pobyt w internacie (czesne i wyżywienie) do dnia 15-go każdego miesiąca oraz pokrywania ewentualnych kosztów związanych  z naprawą lub odkupieniem zniszczonego sprzętu internatowego wynikłych z winy mojego syna / córki.

   Przyjmuje do wiadomości, iż za przekroczenie obowiązującego regulaminu syn / córka /może zostać usunięty z Internatu w ciągu roku szkolnego.

   Zobowiązuje się do osobistego kontaktu z Wychowawcą dziecka w Internacie co najmniej raz w semestrze.

 

                                                 .....................................................................................

                                              / miejscowość data i podpis Rodziców lub Opiekunów /

 

 

Smolajny, dnia .............................

 

 

  

Oświadczenie Rodziców/Opiekunów

                               Ja ...........................................................................................

wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na opuszczanie Internatu przez moją córkę/mojego syna* ................................................................................................. poza miejscowość Smolajny bez wiedzy dyżurującego wychowawcy.

         Jednocześnie wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przejazd córki/syna pojazdami kierowanymi przez koleżanki lub kolegów.

 

                                                                        Czytelny podpis rodzica/opiekuna*

                                                                                  ..........................................

* niepotrzebne skreślić                                              Smolajny, dnia  ......................................

 

 

 

 

Oświadczenie  ucznia kierowcy

 

Ja ............................................................... jako osoba pełnoletnia,

biorę na siebie pełną odpowiedzialność za przewożonych przeze mnie moim samochodem pasażerów.

                                                                                   Czytelny podpis wychowanka

                                                                                   ...............................................

                                                                          Smolajny, dn. ....................................................

 

 

 

 

 

 dokumenty do pobrania:

  Deklaracja.doc

  Oświadczenie.doc

  Zobowiazanie.doc

jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top