Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach
 

O szkole

Historia szkoły

1.IX.1961 Dwuletnia Szkoła Rachunkowości Rolnej / otwarta przez Prezydium WRN w Olsztynie
1.IX.1964 Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej / zmiana nazwy
1.IX.1967 Zasadnicza Szkoła Rolnicza / decyzja dyr. Oddziału Oświaty Rolniczej Prezydium WRN w Olsztynie
1.IX.1974 Zasadnicza Szkoła Hodowlana / decyzja dyr. Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu UW w Olsztynie
1.IX.1976 Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Smolajnach Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście / zmiana nazwy
1.IX.1977 Średnie Studium Zawodowe / dla pracujących, inauguracja działalności, decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie
1.IX.1981 Zasadnicza Szkoła Rolnicza / powrót do nazwy z 1967, decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie/ - powstaje Technikum Rolnicze / 3-letnie, na podbudowie ZSR / 1982 / 83 - koniec działalności Średniego Studium Zawodowego, ostatni absolwenci ZSR w systemie 2-letnim
1.IX.1996 Technikum Rolnicze / 5-letnie, na podbudowie szkoły podst. o specjalizacji rybactwo stawowe. Akt założycielski 12.IV.1996 podpisuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
1.IX.2000 Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2000 roku ZSR w Tuławkach i TR w Smolajnach zostały przekształcone w Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego  w Smolajnach
15.IX.2001 40-lecie szkoły, 200 rocznica Ignacego Krasickiego, oraz nadanie szkole nazwy Błażeja Ignacego Krasickiego, zamieszczenie pamiątkowej tablicy przy wejściu do szkoły i opublikowanie książki w której zamieszczono informacje o m.in. o najważniejszych wydarzeniach szkoły oraz wiele starych zdjęć

 

Historia Smolajn

1290 rok Biskup warmiński Henryk Fleming wystawia dokument lokacyjny na ziemie nieopodal Dobrego Miasta, zlokalizowane na zalesionym obszarze nad rz. Łyną,  zwanym ówcześnie Prolite (Prolitten). Jest to pierwotna nazwa folwarku Smolajny (Schmoleinen).
1350 rok Od roku tego folwark Smolajny pełni funkcję letniej rezydencji biskupów warmińskich.
1414 rok W trakcie wojny Królestwa Polskiego z Krzyżakami, zwanej „wojną głodową”, rezydencja jak i folwark w Smolajnach zostają zniszczone przez wojska polsko litewskie.
1454 rok Z początkiem tego roku rezydencja wraz z folwarkiem zostały odbudowane.
1454 rok Początek wojny trzynastoletniej pomiędzy Królestwem Polskim a Krzyżakami. 
Mieszczanie z Dobrego Miasta niszczą ponownie Smolajny, aby w ten sposób  ukarać biskupa warmińskiego Franciszka Kuhschmalza za sprzyjanie Krzyżakom.
1466 rok Pokój toruński. Traktat toruński określa m.in. trwały związek Warmii z Koroną. Podniesienie z ruin rezydencji i folwarku w Smolajnach.
1520 rok W trakcie wojny Królestwa Polskiego z Krzyżakami (1519 – 1521) wojska księcia Albrechta Hohenzollera – ostatniego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w Prusach, rabują rezydencję i folwark w Smolajnach.
1525 rok Rezydencja letnia biskupów jak i folwark w Smolajnach zostają odbudowane. Smolajny stają się również siedzibą administracji komornictwa dobromiejskiego, stanowią miejsce rozpraw sądowych.
1604 rok W/g zapisów inwentarzowych folwark w Smolajnach posiadał m.in. młyn, browar,  karczmę i stawy rybne.
1629 rok Wskutek zniszczenia Dobrego Miasta,w trakcie pierwszej wojny polsko-szwedzkiej  1626-1629, starosta przeniósł swoją siedzibę do Smolajn.  Z  tego też powodu  w dokumentach pojawia się nazwa komornictwa smolajneńskiego.
1656 rok W/g zapisów inwentarzowych folwark w Smolajnach liczy sobie około 573 ha. W \ oborach naliczono 71 sztuk bydła, 90 świń, 1000 owiec i 73 konie. Roczny dochód oszacowano na 4000 złotych.
1695 rok W/g spisu Smolajny zamieszkuje 63 kobiety i 56 mężczyzn. W stajniach folwarcznych znajduje się 120 koni.
1708 rok Tego roku, w trakcie wojny północnej 1700-1721, opuszczające Warmię wojska  szwedzkie zrabowały i spaliły rezydencje i folwark w Smolajnach w odwet za niepłacenie kontrybucji. Po opuszczeniu folwarku przez Szwedów zostały w Smolajnach tylko jedna krowa i 1 jałówka.
1709 rok Biskup warmiński Andrzej Chryzostom Załuski przystępuje do odbudowy Smolajn.  Pracę tę kontynuuje, po jego śmierci w 1711 roku, biskup Teodor Potocki. Jego to  staraniem prowizorycznie odbudowano siedzibę letnią biskupów.
1741 rok Biskupem Warmińskim obrany zostaje Adam Stanisław Grabowski. Za jego to  rządów w Smolajnach zbudowano, istniejący do dzisiaj, pałac barokowy. Prace nad  wykończeniem i wyposażeniem pałacu trwały do 1765 roku
1767 rok Rządy biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego. Smolajny stają się ulubionym  miejscem wypoczynku biskupa warmińskiego. Za jego to rządów, w latach 1783-1785, w Smolajnach założony zostaje park w stylu angielskim.
1772 rok Pierwszy Rozbiór Polski. Warmia przechodzi pod panowanie Fryderyka II króla Prus.
1795 rok Biskup Ignacy Krasicki, obejmując arcybiskupstwo gnieźnieńskie, opuszcza  Warmię. Z chwilą tą Smolajny tracą na znaczeniu.
1808 rok Smolajny, na najbliższe 28 lat, stają się stałą siedzibą biskupa warmińskiego Josefa   von Hohenzollern. W 1817 roku na folwarku zamieszkiwało 276 osób. W latach dwudziestych XIX wieku, przez krótki czas, była tu także szkoła ewangelicka  działająca pod opieką państwa pruskiego.
1836 rok Po śmierci biskupa Josefa Hohenzollerna Smolajny, do 1945 roku, pełnią rolę  letniej rezydencji biskupów warmińskich.W XIX wieku wieża bramna, po zmodyfikowaniu, pełni rolę wieży wodnej. Ponadto, dobudowano do niej budynek mieszkalny. Na folwarku postawiono z cegły stajnie i oborę. W 1846 roku, na folwarku i w posiadłości było 11 domów i 197 mieszkańców, w 1871 – 36 domów i 427 mieszkańców.
1890 rok Biskup warmiński Andrzej Thiel zbudował, w północno-zachodniej części  rezydencji, pałacyk myśliwski.
1948 rok Nacjonalizacja letniej rezydencji biskupów warmińskich. Po opuszczeniu przez  KUL, od 1950 obiekt pałacowy użytkuje Państwowe Gospodarstwo Rolne w Lidzbarku Warmińskim.
1956 rok Obiekt pałacowy przejmuje Stacja Unasienniania Zwierząt w Dobrym Mieście.
1961 rok Byłą rezydencję biskupów warmińskich przejmuje Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie celem posadowienia: Dwuletniej  Szkoły Rachunkowości Rolnej, przemianowanej następnie w Zasadniczą Szkołę  Rachunkowości Rolnej, a dalej w Zasadniczą Szkołę Rolniczą.
1971 rok Przeprowadzono niezbędne prace remontowe. Wymieniono stolarkę. Prace trwały  do 1973 roku.
1976 rok W Smolajnach powstaje Zasadnicza Szkoła Hodowlana Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście.
1977 rok W Smolajnach powołano dodatkowo Średnie Studium Zawodowe.
1980 rok Obiekt pałacowy ponownie przejmuje w użytkowanie Wydział Rolnictwa i  Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Istniejące tam jednostki dydaktyczne otrzymują status szkół podległych resortowi rolnictwa.
1981 rok Na bazie istniejących jednostek dydaktycznych powstaje 3 letnie Technikum Rolnicze.
1994 rok -Skarb Państwa zwraca właścicielowi – biskupowi warmińskiemu Kompleks  Pałacowy w Smolajnach. Biskup warmiński dr Edmund Piszcz użycza obiekt pałacowy w Smolajnach dla 
potrzeb istniejącej tam szkoły rolniczej.
1994 rok Użytkownik obiektu – Technikum Rolnicze przeprowadza remont kapitalny wieży  bramnej i przylegającej do niej oficyny. Prace ukończono 1995 roku.
1996 rok Na istniejącej bazie dydaktycznej powstaje 5 letnie Technikum Rolnicze.
1997 rok W ramach prac remontowych, użytkownik obiektu zakłada centralne ogrzewanie w  pałacu, w roku 1999 odnawia bramy, a w 2000 roku instaluje centralne ogrzewani w pałacyku myśliwskim – internacie i domu nauczyciela.
2000 rok Na bazie istniejących szkół powstaje Zespół Szkół Rolniczych, powołany przez  Radę Powiatu Olsztyńskiego.
 
jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top