Aktualności

KONKURS NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

14 czerwca 2018 12:37, kategoria: Aktualności

KONKURS NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W SMOLAJNACH

UL. FABRYCZNA 6A 11-040 DOBRE MIASTO

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 poz. 902), oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 2077 t.j )

ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy – w wymiarze 1 etatu.

Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:

 1. Pełnienie obowiązków głównego księgowego w Zespole Szkół Rolniczych.
 2. Bieżące, terminowe i prawidłowe księgowanie dokumentów dotyczących działalności budżetowej i dochodów własnych.
 3. Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 5. Sporządzanie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, zasiłkowych, podatkowych.
 6. Sporządzanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 7. Sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej dotyczącej ubezpieczeń społecznych pracowników.
 8. Rozliczanie podatków z Urzędem Skarbowym.
 9. Uzgadnianie zapisów dziennika finansowego z kartami kontowymi, sporządzanie zestawień obrotów i sald.
 10. Rozliczanie inwentaryzacji.
 11. Sporządzanie informacji oraz analiz wymaganych na w/w stanowisku.
 12. Prowadzenie ewidencji funduszu płac, sporządzanie sprawozdań zakresu wynagrodzeń ( SIO, GUS )
 13. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
 14. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów.
 15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 16. Realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
 17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku VAT ( rejestr sprzedaży, rejestr zakupu, rozliczanie podatku VAT, wystawianie faktur VAT )

Warunki pracy:

 - miejsce pracy – Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach

    ul. Fabryczna 6a 11-040 Dobre Miasto.

   - rodzaj pracy – biurowa

   - czas pracy – 8 godzin dziennie

  - rodzaj umowy – umowa o pracę

  - wynagrodzenie – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych niebędących nauczycielami w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Informacje dodatkowe:

 1. Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu może przystąpić kandydat który:

- ma obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych,

- korzysta w pełni z praw publicznych – nie był prawomocnie skazany za przestępstwa:

- przeciw mieniu,

- przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

- przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

- spełnia jeden z poniższych wymogów:

- ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodoweuzupełniające ekonomiczne, studia magisterskie lub ekonomiczne studiapodyplomowe i posiada co najmniej 5 letnią praktykę w księgowości,

- lub ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,

 1. Wymaganie niezbędne:

- znajomość przepisów prawa oraz właściwe ich stosowanie w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości, podatków, płac, ubezpieczeń społecznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów oświatowych i samorządowych, zamówień publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania prawidłowo obowiązków,

- biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office ( word, exel )

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieposzlakowana opinia.

 1. Wymaganie dodatkowe:

-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, preferowane doświadczenie w księgowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego,

- znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, „Płatnik”

- zdolności analityczne,

- umiejętność pracy pod presją czasu, gotowość do systematycznej aktualizacji wiedzy,

- samodzielność, terminowość, obowiązkowość na stres, wysoka kultura osobista,

- komunikatywność, nastawienie na współpracę

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny zawierające dane kontaktowe,

- pełny życiorys zawodowy – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kopie świadectw pracy,

- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w przypadku zatrudnienia,

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. 2013 poz.168)

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie dodnia 06 lipca 2018 roku w sekretariacie Zespołu szkół Rolniczych, ul. Fabryczna 6a 11-040 Dobre Miasto , z dopiskiem „nabór na stanowisko główny księgowy”.

                                                                                                                     

 

mgr Joanna Maziuk

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych

 

Klauzula informacyjna  (rekrutacja pracownika) -pobierz tutaj

 


Powrót ...


jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top