REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015
 

 

 Ogłaszamy zapisy dla kandydatów do klas pierwszych na rok        szkolny 2014/2015 do: 

4-LETNIEGO  TECHNIKUM ROLNICZEGO  w zawodach :

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

3- LETNIEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w zawodach:

ROLNIK I OGRODNIK

 

 KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO            

 prowadzenie produkcji rolniczej
 - kwalifikacja R3 ROLNIK 

 

1. Aktualny, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu plan rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Typ szkoły
Forma i cykl kształcenia
Język obcy
Ilość oddziałów
Ilość miejsc
Ilość miejsc wolnych
Uwagi
Technikum Rolnicze
Technik rolnik
314 207
 Technik Architektury Krajobrazu
314 202
 
Zasadnicza Szoła zawodowa
Rolnik
613 003
 
Ogrodnik
611 303
 
 
Kwalifikacyjny
kurs R3 Rolnik
 
 
 
 
 
 
dzienne, 4-letnie
 
 
 
 
 
 
 
 
dzienne 3- letnie
 
 
 
zaoczne
 
 
angielski, niemiecki
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 32
 
 
 
 
20
 

 

 

 


WYMAGANE DOKUMENTY

1. składamy podanie w sekretariacie w dniach 27.05 - 21.06 2014
    do godz. 15.00 {podanie  do pobrania na dole zakładki)

2. (świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki 
     egzaminu gimnazjalnego) do 02.07 2014      do godz. 12.00
3. Znajdź swoje nazwisko na liście zakwalifikowanych 
    do przyjęcia - 04.07 2014
4. Potwierdź wolę podjęcia nauki w szkole - do 08.07 2014

 

 W TECHNIKUM ROLNICZYM

kształcimy w zawodzie technik rolnik 314 207

oraz  w  zawodzie  Technik Architektury Krajobrazu 314 202

w ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

 w zawodzie    Rolnik 613 003   i   Ogrodnik 611 303

 oraz

       klasyfikacyjny kurs zawodowy R3 - w zawodzie  Rolnik

 

 Technikum: Technik rolnik

 Uczeń zdobędzie kwalifikacje  z  zakresu:   rolnictwa,   hotelarstwa,  jeździectwa, agroturyzmu, ekologii, informatyki, kształtowania krajobrazu i estetyzacji otoczenia. 

   O przyjęciu do Technikum Rolniczego decyduje liczba punktów, zależna od uzyskanych wyniów na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów:

- język polski

- język obcy (do wyboru)

- biologia

- matematyka

Dodatkowe punkty można otrzymać za świadectwo ukończenia gimnazium z wynagrodzeniem za udział w konkursach organizowanych przez Kuratorium Oświaty oraz osiągnięcia sportowe, artystyczne i inne na szczeblu co najmniej powiatowym.

Technikum - technik architektury krajobrazu

   Zaniedbany trawnik, byle gdzie rosnące kwiaty, drzewa, które sprawiają wrażenie posadzonych zupełnie przypadkiem. Co wtedy robisz? Jeśli zamykasz oczy i wyobrażasz sobie zupełnie inny krajobraz, w którym wszystko ze sobą współgra, tworząc piękną, harmonijną całość, to znak, że twoja przyszłość wiąże się z kierunkiem technik architektury krajobrazu. Jako technik architektury krajobrazu będziesz potrafił ukształtować nieciekawy krajobraz tak, że stanie się on atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Jako technik architektury krajobrazu będziesz umiał zaprojektować elementy architektury krajobrazu w taki sposób, że całość zyska niepowtarzalny urok. Chciałbyś, żeby twoje miasto cieszyło oczy turystów? Technik architektury krajobrazu dokona tego bez większych trudności. Dzięki swoim umiejętnościom ożywisz zaniedbane parki i skwery, sprawisz, że nawet najbardziej ponure budynki przestaną straszyć szarością fasad - w pięknym otoczeniu nikt tej szarości nie dostrzeże. Jako technik architektury krajobrazu sprawisz, że Twoje otoczenie nie tylko nabierze estetycznego wyglądu, ale także będziesz mógł zadbać o to, by spełniało wymogi ekologiczne, tak ważne dla ludzi pragnących cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Technik architektury krajobrazu nie tylko potrafi zaprojektować i ukształtować krajobraz - zadba także o jego konserwacje sprawiając, że jego dzieło długo będzie podziwiane nie tylko przez mieszkańców, ale także przejezdnych. Piękne miejsca zapadają bowiem w pamięci na bardzo długo. Technik architektury krajobrazu jest więc kimś, kto potrafi nadać danej powierzchni niepowtarzalny charakter, sprawić, by była ona miejscem wyjątkowym. Miasta tworzą nie tylko instytucje, osiedla mieszkalne czy centra handlowe. Miasta to także zapracowani ludzie, którzy potrzebując chwili oddechu, poszukują miejsc, w których mogą się wyciszyć. Technik architektury krajobrazu zadba o to, by siedząc na ławce w parku, móc cieszyć oczy widokiem zieleni i choć na chwilę oderwać się od szarej, ponurej rzeczywistości. Jeśli więc nie brakuje Ci wyobraźni, pomysłów i wytrwałości do ich realizacji, jeśli chcesz mieć swój wkład w kształtowanie przyjaznego otoczenia - technik architektury krajobrazu jest zawodem wymarzonym dla Ciebie!

Cykl kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu obejmuje 4 lata.
Program nauczania obok przedmiotów ogólnokształcących obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • podstawy architektury krajobrazu
 • maszyny i urządzenia techniczne
 • rośliny ozdobne
 • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
 • pracownia architektury krajobrazu
 • ekonomika i zarządzanie firmą
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa


Po ukończeniu nauki absolwent będzie mógł:

 • organizować miejsce pracy przy wykonaniu rysunków, grafik i projektów;
 • wykonywać opracowania projektowe, badawcze w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie  chronionych;  kształtowania  krajobrazu w skali  planów  miejskich   z  uwzględnieniem układów  urbanistycznych;  kształtowania   parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych; komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, także krajobrazu w otoczeniu budowli inżynierskich; stosowania w procesie projektowania nowych rozwiązań technologicznych; wykorzystania programów komputerowych wspomagających proces projektowania; sporządzania kosztorysów i ofert przetargowych;
 • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej,
 • projektowania elementów architektury krajobrazów z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
 • pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu (ogrody, parki, zieleń na osiedlach...),
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania,
 • stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.
 • korzystać ze specjalistycznego oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • profesjonalnie przygotować niezbędną dokumentację.Typowe miejsca pracy dla technika architektury krajobrazu:

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie projektowania, zakładania i pie- lęgnowania obiektów architektury krajobrazu;
 • przedsiębiorstwa i instytucje innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu;
 • biura projektowe i pracownie architektoniczne;
 • pracownie konserwacji zabytków;
 • jednostki organizacyjne związane z budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu;
 • urzędy i placówki związane z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego;
 • placówki naukowo - badawcze;
 • absolwent szkoły może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, a także przygotowany będzie do podjęcia studiów wyższych.

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - zawód: Rolnik i Ogrodnik 

Zawód: Rolnik

 Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 - Prowadzenie produkcji roślinnej,
 - Prowadzenie produkcji zwierzęcej,
 - Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie,   
 - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

  Absolwent tej szkoły może:
  - samodzielnie prowadzić własne gospodarstwo rolne,
  - być pracownikiem gospodarstw rolnych,

  Wybierając ten typ szkoły oprócz przedmiotów
  ogólnokształcących będziesz uczył się:
   - produkcji rolniczej,
   - produkcji zwierzęcej,
   - techniki w rolnictwie,
   - zajęć praktycznych.

  KWALIFIKACJA ZAWODOWA DLA ROLNIKA:

  R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

Zawód: Ogrodnik

Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 - Prowadzenie produkcji sadowniczej,
 - Prowadzenie produkcji warzywniczej,
 - Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych,
 - Eksploatacja środków technicznych stosowanych w
   ogrodnictwie,
 - Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

  Absolwent tej szkoły może:
 
- samodzielnie prowadzić własne gospodarstwo ogrodnicze
  - być pracownikiem gospodarstw ogrodniczych.

  Główne przedmioty zawodowe:
   - produkcja ogrodnicza,
   - podstawy techniki,
   - przepisy ruchu drogowego,
   - ekonomika produkcji ogrodniczej.

 Absolwenci szkoły w zawodzie ogrodnik mogą
 podejmować pracę:
 - w przedsiębiorstwach ogrodniczych, sadowniczych,
  szkółkarskich,
 - we własnym gospodarstwie indywidualnym,
 - w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej,
 - mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.

  KWALIFIKACJA ZAWODOWA DLA OGRODNIKA:

  R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 -                 PODANIA do 8 września br.
 

 Od września 2014 proponujemy Państwu  kwalifikacyjny kurs zawodowy:

- PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ (ROLNIK) - kwalifikacja R3

 Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia  zawodowego Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach organizuje bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy - w zawodzie rolnik (dla dorosłych, ukończone 18 lat) z zakresu kwalifikacji R3 - prowadzenie produkcji rolniczej.

 Zajęcia w systemie zaocznym prowadzone co drugi tydzień w soboty i niedziele.

Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwent kursu będzie posiadał następujące umiejętności:

- wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej

- prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

- prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich

- organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

- podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Ponadto po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Absolwent będzie posiadał prawo do korzystania ze środków unijnych.

Bliższe informacje udzielane są w sekretariacie szkoły ZSR Smolajny
tel.: 89 6 16 13 19. Podanie   prosimy składać  do 8 września br.

 

 Nasza szkoła

   Szkoła dysponuje  dobrze wyposażonymi pracowniami dydaktyczno-zawodowymi,  pracowniami komputerowymi, biblioteką internetową, siłownią oraz sprzętem do uprawiania gier zespołowych  i sportów zimowych. Do dyspozycji uczniów jest internat na 60 miejsc. Posiadamy ponad 100 hektarowe gospodarstwo przyszkolne, w tym areał  z  atestem ekologicznym.

   Szkoła szczyci  się wieloletnią współpracą  ze  szkołami zagranicznymi m.in. z BBS Rotenburg i szkołami Ukrainy, Szwecji, Słowacji, Węgier. Uczniowie korzystają z praktyk zawodowych w Niemczech  i Danii doskonaląc wiedzę , technologię i organizację produkcji rolnej. Nawiązane  zostały kontakty z partnerami z Francji. Znakomite rezultaty  szkoleniowe  osiągane  są  dzięki współpracy z rolnikami regionu, współpracującymi ze  szkołą, gdzie  uczniowie odbywają tygodniowe praktyki zawodowe.

   Młodzież korzysta z aktywnego spędzania czasu poza zajęciami  lekcyjnymi. Do ich  dyspozycji jest  szkolny Klub Jeździecki „Galop" ze stadnina koni i sprzętem  do uprawiania sportów jeździeckich, zimą zaś kuligów. Pod opieką profesjonalistów muzykuje szkolna orkiestra dęta, działa koło wędkarskie, w internacie można korzystać ze sprzętu  do  gier  zręcznościowych.

2. Osiągnięcia szkoły.

Najważniejsze  osiągnięcia szkoły to:

-   I miejsce w konkursie orki przez  praktykantów ZSR Smolajny w Niemczech w 2001 r.

-   I miejsce w 2004 roku  w ogólnopolskim konkursie „Super Szkoła"

-   w 2007 roku szkoła  została  sklasyfikowana na w pierwszej dziesiątce  szkół   

     ponadgimnazjalnych w województwie

-   w 2010 szkoła znalazła się  w wykazie najlepszych  szkół w  Polsce

-   zajmowanie  corocznie  I  miejsca w kolejnych edycjach  konkursu „ Z ekologią na co

    dzień"

 -  zajmowanie czołowych  miejsc w regionalnych i centralnych etapach Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

-   szczycimy się najwyższą zdawalnością egzaminów maturalnych (95%) oraz egzaminów  

    zawodowych (92%) w województwie w 2010 roku

-  11-letnia współpraca z BBS Rotenburg /Dolna Saksonia/ owocująca  corocznymi   

    praktykami odbywanymi przez naszych uczniów w szkoleniowych gospodarstwach  

    rolników  niemieckich.

3. Wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia ICT

 - szkoła dysponuje trzema pracowniami komputerowymi

-  biblioteką internetową

- nauczyciele podczas zajęć posługują się  laptopami, rzutnikami i tablicami interaktywnymi

4. Wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych

Szczycimy się najwyższą zdawalnością egzaminów w województwie w 2010 roku:    

    - egzaminy maturalne -   zdawalność 95%,

       w tym język polski  - 95%, języki obce  - 100%, matematyka - 100%,  

       przedmioty wybrane  - 100%

  - zdawalność przedmiotów  zawodowych  - 92%

5. Informacja o  realizowanych przez szkołę projektach  z udziałem  środków z UE:

    Szkoła realizuje liczne projekty edukacyjne w tym:

-   Projekt „Dodatkowe wsparcie dla uczniów potrzebujących z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT", w ramach którego odbywają się  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, język angielski i przedsiębiorczość.

 -  Projekt „Twój zawód-Twoja kariera-Twoja przyszłość" w postaci dodatkowych zajęć  z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz specjalistycznych kursów na  kombajnistę, operatora wózków widłowych, spawacza elektrodą.

-  Projekt „ Nowoczesny Rolnik" ( od 3.01.2011r.  d0 31.07.2012 r. ) w ramach którego uczniowie odbędą wycieczkę do biogazowni, wycieczkę na targi sprzętu rolniczego do Kielc, wysłuchają cyklu wykładów z  tematu  „Mechatronika w rolnictwie" oraz  „Agroenergetyka". Ponadto uczniowie skorzystają z kursu na kat. B z egzaminem, na kat B z egzaminem, na kwalifikacje kombajnisty z egzaminem, wózek jezdniowy z egzaminem,  spawacza MAG, operatora podkaszarek oraz operatora pił motorowych.

-   kurs dzięki  któremu  10 uczniów uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  ( European Certyficate Driving Licence - ECDL ).

Zdjęcia z wydarzeń bieżących, z życia szkoły oraz szkoły i ważniejszych imprez znajdują się w  zakładkach Aktualności  oraz Galeria.

 

ZAPRASZAMY DO SMOLAJN 

    Samorząd Uczniowski wraz z kierownictwem i pedagogami Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach pragną serdecznie zaprosić  uczniów klas trzecich  gimnazjów naszego regionu, wraz z wychowawcami, oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszej szkoły w ramach preorientacji.

Gości oczekujemy od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 - 14.00.

   W ramach wizyty proponujemy poznanie pracowni szkolnych, internatu, zwiedzenie parku i ośrodka jeździeckiego, ognisko w towarzystwie naszych uczniów. Jesteśmy przekonani, że Wasi uczniowie będą z powodzeniem i sukcesami kontynuowali naukę w murach dawnej, letniej rezydencji biskupów warmińskich w Smolajnach.

   W tym roku szkolnym Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach obchodzić będzie 50-lecie działalności edukacyjno-wychowawczej i będzie to doskonała okazja do bliższego poznania szkoły. To urokliwe miejsce jest bowiem nie tylko cząstką  wspaniałej historii Warmii, ale również tętniącą życiem placówką, od  lat kształcącą młodzież zainteresowaną rolnictwem, agroturystyką, końmi, ekologią czy informatyką. 

Raz jeszcze serdecznie  zapraszamy.

Natalia Galińska - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

  

 

 podanie o przyjęcie na  kurs kwalifikacyjny  

Dokumenty do pobrania:
podanie o przyjęcie do szkoły - .doc
zasady przyznawania punktów - .doc
Strona startowa Kontakt
Strona startowa | Kontakt | Nowa strona