REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH

im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

w SMOLAJNACH

 

ROZDZIAŁ 1

Podstawy prawne

1. USTAWA Z DN. 7. 09. 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ( DZ. U. NR 67, POZ. 329 Z 1996 R.)

2. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w SMOLAJNACH

 

Internat jest placówką opiekuńczo - wychowawczą stanowiącą integralną część Zespołu Szkół Rolniczych, zapewniającą młodzieży dziennego Technikum Rolniczego opiekę na czas pobytu w placówce, optymalne warunki bytowe, służące osiąganiu pożądanych efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA INTERNATU

1. Internat realizuje cele i zadania zgodne ze Statutem Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w oparciu o Roczny Plan Pracy Internatu.

2. Zadaniem internatu jest:

1) Zapewnienie młodzieży mieszkającej w placówce opieki i wychowania w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

2) Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz opieki zdrowotnej na terenie internatu;

3) Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia, właściwych warunków sanitarno - higienicznych oraz warunków do nauki i wypoczynku;

4) Zapewnienie i stworzenie wychowankom warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki;

5) Organizowanie przy współudziale wychowanków życia codziennego, wdrażanie do współpracy i współdziałania, wyrabianie nawyków kulturalnego i higienicznego trybu życia;

6) Wdrażanie wychowanków do samodzielnego wykonywania określonych prac

porządkowo - gospodarczych na rzecz Internatu i Szkoły;

7) Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i

samorządności;

8) Czuwanie nad wielostronnym tj. intelektualnym, emocjonalnym, moralno -

społecznym i estetycznym rozwojem wychowanków;

9) Wyrabianie nawyków sumiennej i rzetelnej pracy.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY W INTERNACIE

1. Internat pracuje w dni zajęć prowadzonych przez szkołę.

2. Limit miejsc w internacie wynosi 60.

3. Wychowankowie mogą być podzieleni na grupy wychowawcze.

4. Liczba grup wychowawczych uzależniona jest od ilości wychowanków

zamieszkujących w internacie zgodnie z zatwierdzonym na dany rok szkolny arkuszem organizacyjnym.

5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi maksymalnie .... osób.

6. Czas pracy z grupą wychowawczą wynosi 49 godzin zegarowych.

7. Rozkład dnia w internacie uwzględnia czas na naukę, zajęcia wychowawcze oraz formy wypoczynku i rozrywki.

8. Internat zapewnia całodzienne wyżywienie wychowankom internatu. Z obiadów mogą korzystać również uczniowie ZSR nie mieszkający w internacie, pracownicy szkoły, oraz inne osoby zainteresowane.

9. Wychowankowie mieszkający w internacie mają do dyspozycji:

1) pomieszczenia sypialne,

2) stołówkę, pełniącą jednocześnie funkcję świetlicy i salę „cichej nauki"

3) pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

 

10. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w Internacie o przyjęcie może ubiegać się uczeń:

1) mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,

2) wykazujący się co najmniej dobrą oceną z zachowania,

3) posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w Internacie.

11. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi do Internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedziba szkoły.

12. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:

1) wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz z rodzin zastępczych,

2) dzieciom samotnych matek lub ojców,

3) dzieciom z rodzin wielodzietnych i znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,

4) uczniom, którzy mieszkali w Internacie w poprzednim roku szkolnym i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom oraz złożą „Deklarację zakwaterowania wraz z wyżywieniem" na następny rok szkolny,

5) dzieciom nauczycieli,

6) uczniom klas pierwszych.

13. Uczniowie po raz pierwszy ubiegający się o miejsce w Internacie wraz z innymi dokumentami o przyjęcie do szkoły składają „Deklarację zakwaterowania wraz z wyżywieniem" podpisana przez rodziców lub opiekunów.

14. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje kierownik Internatu.

15. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do Internatu mają prawo odwołać się do  dyrektora szkoły

ROZDZIAŁ 4

ORGANY INTERNATU

1. Organami internatu są:

1) Kierownik Internatu;

2) Wychowawcy Internatu.

2. Zadania kierownika internatu określa § ...... Statutu Szkoły.

3. Zadania wychowawcy internatu:

1) Sumiennie realizować zadania wynikające z planu pracy opiekuńczo -

wychowawczej internatu, dążyć do osiągania jak najlepszych wyników w pracy

wychowawczej;

2) Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków przebywających na terenie

internatu. Czuwać nad bezpieczeństwem wychowanków w porze nocnej

od 22:00 do 6:00 ;

3) Dbać o dyscyplinę i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz

bezpieczeństwa i higieny pracy przez wychowanków;

4) Stale i systematycznie kontrolować przestrzeganie przez wychowanków

regulaminu internatu, rozkładu dnia;

5) Kształtować wśród wychowanków nawyk systematycznej pracy szkolnej, udzielać pomocy uczniom mającym niepowodzenia w nauce, dbać o właściwą atmosferę podczas nauki własnej;

6) Rozwijać zainteresowania i uzdolnienia wychowanków wykorzystując do tego celu przewidziany w porządku dnia czas wolny poprzez dostępne formy i środki;

7) Czuwać nad higieną osobistą i zbiorową wychowanków oraz ładem i porządkiem w pomieszczeniach, w których przebywa młodzież;

8) Dbać o rozwój fizyczny i psychiczny wychowanków poprzez organizowanie zajęć sportowych, aktywnie zwalczać wszelkie przejawy patologii społecznych, nałogi palenia papierosów, spożywania alkoholu przez młodzież oraz zapobiegać konfliktom i stresom;

9) Wdrażać wychowanków do stałego poszanowania mienia społecznego i sprzętu w Internacie;

10) Utrzymywać stały kontakt z nauczycielami przedmiotów, wychowawcami klas, współpracować systematycznie z rodzicami wychowanków;

11) Upowszechniać samorządność, inspirować pracę sekcji działających w internacie;

12) Dbać o godność i przykładną postawę moralną wychowawcy, systematycznie doskonalić swoją wiedzę;

13) Systematycznie wypełniać swoje obowiązki i stosować się do zarządzeń władz oświatowych, dyrekcji szkoły i kierownika Internatu;

14) Prowadzić na bieżąco dokumentację pedagogiczną Internatu.

15) Wychowawca Internatu nie odpowiada za wypadki wychowanka powstałe poza Internatem: w drodze do i z domu rodzinnego oraz podczas samowolnego oddalenia poza teren Internatu.

ROZDZIAŁ 5

RADA  MŁODZIEŻOWA INTERNATU

1. Rada Młodzieżowa Internatu  (RMI) jest organem młodzieży mieszkającej w Internacie.

2. Rada Młodzieżowa Internatu (RMI) wybierana jest spośród mieszkańców Internatu w wyborach bezpośrednich, jest ona współgospodarzem Internatu, przedstawicielem i rzecznikiem młodzieży.

3. W skład RMI wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik oraz przewodniczący sekcji działających w Internacie (ilość sekcji jest zmienna w zależności od potrzeb wychowanków).

3. RMI konsultuje, uzgadnia swoją działalność z opiekunem RMI i kierownikiem Internatu.

4. Do zadań RMI należy:

1) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie Internatu, szkoły, środowiska;

2) zgłaszanie wychowawcom propozycji dotyczących zajęć wychowawczych i

organizacji czasu wolnego;

3) inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w Internacie;

4) rozstrzyganie sporów pomiędzy wychowankami;

5) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków Internatu;

6) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas

których są rozpatrywane problemy przedstawione przez młodzież.

ROZDZIAŁ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Wychowanek Internatu ma prawo do:

1) odpłatnego całodziennego wyżywienia i zakwaterowania w Internacie, doraźnej pomocy medycznej i opieki lekarskiej;

2) opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę, a także obronę przed różnymi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

3) poszanowania godności własnej, przekonań religijnych, a także wyrażania swoich myśli i opinii dotyczących życia w Internacie;

4) korzystania z przydzielonego mu sprzętu oraz pozostałego mienia Internatu;

5) właściwych warunków do nauki;

6) korzystania z pomocy wychowawców, kierownika Internatu i kolegów w rozwiązywaniu problemów osobistych, pokonywaniu trudności edukacyjnych,

oraz we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem w Internacie;

7) wypoczynku - rozwijania i pogłębiania zamiłowań, zainteresowań, uzdolnień przez udział w zajęciach kół zainteresowań, sekcji działających na terenie Internatu i szkoły;

8) współdecydowania o sprawach organizacyjno-wychowawczych Internatu poprzez udział w pracy RMI;

9) przyjmowania osób odwiedzających z zewnątrz na terenie Internatu w

godzinach od 13:30 do 16.00 oraz od 18.00 do 20:30 za zgodą wychowawcy po

wpisaniu się do zeszytu odwiedzin i przy zastrzeżeniach:

a) osoba odwiedzająca nie może być pod wpływem alkoholu i  nie może zachowywać się agresywnie oraz -

b) wpisze swoje imię i nazwisko w zeszycie odwiedzin

2. Wychowanka obowiązuje:

1) Systematyczne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;

2) Systematyczna nauka, wykorzystywanie jak najlepiej czasu i warunków do

nauki;

3) Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny

pracy;

4) Ścisłe przestrzeganie regulaminu i rozkładu dnia;

5) Wykonywanie i stosowanie się do poleceń kierownika i wychowawców;

6) Uprzejme zachowanie się w stosunku do personelu i kolegów;

7) Regularne i terminowe wnoszenie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie;

8) W przypadku niemożności przyjazdu do Internatu (np. choroba, zdarzenie

losowe) niezwłoczne powiadomienie o zaistniałym fakcie wychowawcy lub

kierownika Internatu;

9) Dbałość o powierzony sprzęt i ponoszenie za jego stan pełnej

odpowiedzialności materialnej. Wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym

użytkowaniem sprzętu wychowanek obowiązany jest naprawić, lub zniszczony

sprzęt odkupić. W przypadku nieujawnienia sprawcy dewastacji sprzętu koszty

naprawy ponoszą wszyscy wychowankowie;

6) Utrzymanie wzorowego porządku w pokojach mieszkalnych i na terenie całego Internatu;

7) Poruszanie się po terenie Internatu w obuwiu zmiennym.

3. Zabrania się wychowankom:

1) Udostępniania klucza do pokoju osobom postronnym;

2) Zamykanie pokoi w czasie przebywania w nich młodzieży w godz. od 6:00 - 22:00. W porze nocnej pokoje należy zamykać w taki sposób, by umożliwić ich

otwarcie z zewnątrz przez wychowawcę Internatu;

3) Samowolnego zmieniania miejsca zamieszkania;

4) Samowolnego przenoszenia i przestawiania sprzętu;

5) Wychodzenia poza budynek Internatu od godz. 21:30 do 6:45;

6) Za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów wychowanek może

uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne w godzinach i dniach wyszczególnionych na

pisemnej zgodzie;

7) Przebywania chłopców w pokojach dziewcząt i odwrotnie, bez zgody

wychowawcy;

8) Samowolnego pozostawania w Internacie w czasie zajęć lekcyjnych, bez

powiadomienia i zgody wychowawcy pełniącego dyżur;

9) Zakłócania ciszy podczas ustalonych rozkładem dnia - nauki własnej oraz ciszy nocnej;

10) Przyjmowania osób odwiedzających z zewnątrz poza wyznaczonymi godzinami bez zgody wychowawcy;

11) Wyjazdu z Internatu w trakcie tygodnia bez powiadomienia wychowawcy przez rodzica/opiekuna prawnego;

12) Wynoszenia ze stołówki naczyń i spożywania posiłków w pokojach

mieszkalnych;

13) Wchodzenia w czasie przerw i lekcji do Internatu;

14) Posiadania i picia alkoholu, używania narkotyków i leków bez wskazań

lekarskich;

15) Palenia nikotyny, substancji aromatycznych i nikotynopodobnych;

16) Używania urządzeń elektrycznych typu grzałki, nagrzewnice, opiekacze itp. za wyjątkiem czajników, suszarek i lokówek, sprawnych radioodbiorników i komputerów;

17) Przetrzymywania drogocennych przedmiotów i większych sum pieniędzy;

18) Oglądania programów telewizyjnych i filmów wideo w czasie nauki własnej i ciszy nocnej (z wyłączeniem ewentualnej zgody wychowawcy);

19) Wychowankowie dojeżdżający do Internatu własnymi pojazdami mechanicznymi mają obowiązek doręczyć kierownikowi Internatu pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za przewożonych pasażerów;

20) Rodzice wychowanków niepełnoletnich maja obowiązek dostarczyć kierownikowi oświadczenie o wyrażeniu lub nie zgody na podróżowanie pojazdami kierowanymi przez koleżanki lub kolegów.

ROZDZIAŁ 7

NAGRODY I KARY

Wnioski o nagrody i kary konsultowane są z RMI.

1. Za wzorowe zachowanie i prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków mieszkańca Internatu wychowanek może otrzymać wyróżnienia i nagrody:

1) pochwała wychowawcy na apelu w Internacie lub na apelu szkolnym,

2) zapisanie uwagi pozytywnej w zeszycie obserwacji,

3) wystąpienie o podniesienie oceny z zachowania,

4) list pochwalny do rodziców,

5) nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego,

6) zwolnienie z pełnienia dyżuru,

7) anulowanie wcześniejszej kary.

2. Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, lekceważenie nauki i innych obowiązków wychowanek może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy,

2) naganą wychowawcy,

3) naganą kierownika,

4) naganą kierownika z ostrzeżeniem usunięcia z Internatu,

5) usunięciem z Internatu.

3. Rodzaj zastosowanej kary zależy od wagi przewinienia.

 

4. Udzielenie nagany może wiązać się z:

1) Zakazem uczęszczania na szczególnie atrakcyjne zajęcia na terenie Internatu lub poza nim;

2) Zakazem przyjmowania osób odwiedzających;

3) Zakazem wyjścia z Internatu w czasie wolnym.

5. Usunięcie wychowanka z Internatu następuje w wyniku:

1) Decyzji kierownika Internatu w przypadku braku współpracy

wychowanka nad uzyskaniem pozytywnych zmian w zachowaniu;

2) Decyzji kierownika Internatu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia regulaminu Internatu.

6. Przewinienia polegające na szczególnie rażącym naruszeniu regulaminu Internatu, to:

1) Używanie przemocy psychicznej lub fizycznej wobec innych;

2) Kradzież na szkodę koleżanki, kolegi, wychowawcy lub Internatu;

3) Podważenie dobrego imienia placówki na zewnątrz przez czyny o znamionach chuligaństwa;

4) Posiadanie, wnoszenie i spożywanie alkoholu przebywanie w Internacie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu;

5) Wnoszenie, rozprowadzanie, zażywanie, posiadanie oraz przebywanie pod

wpływem narkotyków i innych środków odurzających;

6) Samowolne opuszczanie Internatu (ucieczki);

7) Dewastacja mienia Internatu mającego znamiona wandalizmu.

7a. O naganie udzielonej wychowankowi w formie pisemnej powiadamiani są:

b) rodzice/prawni opiekunowie;

c) wychowawcy szkolni;

8. W szczególnych przypadkach wychowanek usunięty z Internatu może po określonym czasie ubiegać się o ponowne przyjęcie na pobyt warunkowy:

a) Po doręczeniu opinii wychowawcy szkolnego i pedagoga szkolnego;

b) Decyzją kierownika  Internatu;

c) Na warunkach kontraktu podpisanego pomiędzy wychowankiem, rodzicem

/opiekunem prawnym, kierownikiem Internatu;

9. Od kar stosowanych przez wychowawcę, wychowanek może się odwołać w ciągu 7 dni do kierownika Internatu.

10. Od kar stosowanych przez kierownika Internatu, wychowanek może odwołać się w ciągu 7 dni do Dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ 8

DOKUMENTACJA INTERNATU

1. Podstawowa:

1) Regulamin Internatu;

2) Roczny plan pracy opiekuńczo - wychowawczej;

3) Grafik pracy wychowawców;

4) Dzienniki zajęć;

5) Ewidencja wyjazdów i wyjść wychowanków (zeszyt dyżurnego);

9) Dokumentacja finansowa dotycząca wyżywienia i zakwaterowania.

2. Pomocnicza:

1) Plan pracy Rady Młodzieżowej Internatu;

ROZDZIAŁ 9

OPŁATY

1. Rodzice/opiekunowie wychowanków mieszkających w Internacie i wnoszą opłatę za :

1) zakwaterowanie;

2) posiłki w stołówce .

2. Opłatę za posiłki równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie reguluje Zarządzenie Dyrektora ZSR.

3. Opłata miesięczna za posiłki uzależniona jest od ilości dni żywieniowych w danym miesiącu.

4. Zakwaterowanie ucznia w Internacie jest odpłatne (tzw. opłata stała) i jest

regulowana Zarządzeniem Dyrektora ZSR;

6. Opłaty, o których mowa w ust.1 wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca, nie dłużej niż do końca miesiąca w przypadkach uzgodnionych z kierownikiem Internatu;

7. W uzasadnionych przypadkach zakłada się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia wychowanka z opłaty stałej przez Dyrektora Szkoły.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany regulujące pracę Internatu będą wprowadzone do Regulaminu działalności Internatu w formie aneksów.

2. Wnioski dotyczące zmian w regulaminie mogą zgłaszać dyrektor szkoły, kierownik Internatu, wychowawcy Internatu, Rada Młodzieżowa Internatu.

3. RMI wnosi wnioski o zmiany w Regulaminie Internatu do kierownika Internatu.

4. Nowelizacja Regulaminu działalności Internatu dokonywana jest przez kierownika i wychowawców Internatu;

5. Regulamin oraz zmiany zatwierdza Dyrektor ZSR.

Regulamin działalności Internatu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną ZSR w dniu 10.01.2013r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


                                          

 

 

                                                       Deklaracja zakwaterowania w internacie

 

                                                                                                                                         Smolajny,.............................

 

                                                        Kierownik Internatu

                                                        Zespołu Szkół Rolniczych

                                                       im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

                                                         w Smolajnach

 

       DEKLARACJA ZAKWATEROWANIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM

      WYCHOWANKÓW  INTERNATU NA ROK SZKOLNY .....................

 

Imię i nazwisko ..................................................................................................

Szkoła i klasa......................................................................................................

Data i miejsce urodzenia................................................................................

Adres ucznia......................................................................................................

Deklaruję chęć zamieszkania w internacie od dnia ............................

     Wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać do kasy szkoły lub na konto w terminie do  15  każdego miesiąca.

   W uzasadnionych wypadkach, uzgodnionych pomiędzy rodzicami/opiekunami i kierownikiem internatu, termin odpłatności może być prolongowany, nie na dłużej niż do końca miesiąca.

 

                          ......................................                                   .......................................

                       /podpis rodzica, opiekuna/                                   /podpis wychowanka/

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

OŚWIADCZENIE WYCHOWANKA

 

Oświadczam, że w przypadku przyjęcia do internatu, zobowiązuję się do przestrzegania Statutu Szkoły, włącznie z Regulaminem Internatu przy Zespole Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickieg0o w Smolajnach, a w tym m.in.:

1. Przestrzegać ustalonego rozkładu dnia.

2. Właściwie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną.

3.  Przyjmować gości w czasie i miejscach do tego ustalonych.

4. Każdorazowo uzyskać zgodę Wychowawcy na wyjście poza Internat w godzinach wieczornych.

5. Niezwłocznie po przyjęciu do Internatu załatwić formalności związane z zameldowaniem.

6. Troszczyć się o czystość i porządek oraz higienę osobistą, przepisy bhp i p.poż. [m.in. nie używać urządzeń elektrycznych i grzewczych]

7. Dbać o sprzęt i urządzenia w Internacie, w przypadku wyrządzenia szkody pokryć jej koszty lub naprawić.

8. Rzetelnie wykonywać dyżury na terenie Internatu, uczestniczyć w pracach porządkowych podnoszących wygląd i estetykę Internatu.

9. Włączyć się w pracę Samorządu Grupy i Internatu.

10. Zgłaszać Samorządowi lub Wychowawcom propozycję wniosków i rozwiązań które polepszą pracę Internatu.

11.Wytwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości i przyjaźni - przenosić ją na współmieszkańców.

 

                                              .....................................................................................

                                                               / miejscowość data, podpis ucznia/

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

                      

ZOBOWIĄZANIE

    W przypadku zamieszkania mojego dziecka w internacie zobowiązuje się do regulowania na bieżąco opłat za pobyt w internacie (czesne i wyżywienie) do dnia 15-go każdego miesiąca oraz pokrywania ewentualnych kosztów związanych  z naprawą lub odkupieniem zniszczonego sprzętu internatowego wynikłych z winy mojego syna / córki.

   Przyjmuje do wiadomości, iż za przekroczenie obowiązującego regulaminu syn / córka /może zostać usunięty z Internatu w ciągu roku szkolnego.

   Zobowiązuje się do osobistego kontaktu z Wychowawcą dziecka w Internacie co najmniej raz w semestrze.

 

                                                 .....................................................................................

                                              / miejscowość data i podpis Rodziców lub Opiekunów /

 

 dokumenty do pobrania:

  Deklaracja.doc

  Oświadczenie.doc

  Zobowiazanie.doc

Strona startowa Kontakt
Strona startowa | Kontakt | Nowa strona