Plan lekcji dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach


 

Terminarz apeli porządkowych w roku szkolnym 2014/2015

( I semestr)

Lp.

Termin

Godzina

Tematyka szkolenia

1. 

05.12.2014r.

8.00- 8.45

Sprawy organizacyjne szkoły

2. 

09.01.2015r.

8.00- 8.45

Podsumowanie konkursów szkolnych

3. 

13.02.2015r.

8.00-8.45

Sprawy organizacyjne szkoły

 

SZKOLENIA    RADY   PEDAGOGICZNEJ 

Lp.

Termin

Godzina

Tematyka szkolenia

1.

09.12.2014

14.30 - 17.30

Planowanie pracy dydaktycznej zgodnie  z podstawą programową i formułą sprawdzianu i/lub egzaminów

W. Tański

 

Dni wolne  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2014/2015

/Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.10.2010 - Dz.U z 2010r. nr 186 poz. 1245/

10 listopada 2014

22 grudnia 2014

02 stycznia 2015

05 stycznia 2015

05 czerwca 2015

4,5,6 maja 2015 - ze wzgl. na matury

16 czerwca 2015 - ze wzgl na egz. zawodowy

 

Wychowawcy klas Technikum Rolniczego 2013/2014

                   kl. I          wych. A. Bontal

                   kl. II a    wych. A Willman

                       kl. II b      wych. J. Łukasiak

                       kl. III a      wych. M. Rodziewicz

                       kl. III b      wych. Cz. Chwiedorowicz

                       kl. IV        wych. A. Węckowicz

 

TERMINARZ  SPOTKAŃ  Z  RODZICAMI  I

KLASYFIKACYJNYCH  RAD PEDAGOGICZNYCH

W  ROKU   SZKOLNYM   2014/2015

  

Lp.

 

Termin

1.      

Zebranie z rodzicami

  9.09.2014 r.

2.      

Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych

19.12.2014 r.

3.      

Spotkanie z rodzicami

 14.11.2014 r.

4.  

5.   

Wystawianie ocen za I semestr

Spotkanie  z  rodzicami przed zakończeniem I semestru ( informacja o zagrożeniach)

19.01.2015 r.

 9.01. 2015 r,

6.      

Rada klasyfikacyjna

22.01.2015 r.

7.      

Spotkanie z rodzicami informujące o ocenach śródsemestralnych

20.02.2015 r.

8.      

Zakończenie I semestru

23.01.2015 r.

9.      

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasach maturalnych

21.03.2015 r.

10.      

Zebranie z rodzicami

 17.04.2015 r

11.                      

Wystawienie ocen w klasach maturalnych

17.04.2015 r.

12.                      

Zakończenie roku szkolnego kl. IV

24.04.2015 r

13.                      

Rada Pedagogiczna klas maturalnych

21.04 .2015 r.

14.                      

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

26.05.2015 r.

15.                      

Wystawienie ocen rocznych

18.06.2015 r.

16.                      

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas

22.06.2015 r

17.                      

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2015 r

 

 

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

1.      Ocenę z zachowania (semestralną i roczną) ustala się według skali:

*       wzorowe - wz

*       bardzo dobre - bd

*       dobre - db

*       poprawne - pop

*       nieodpowiednie - ndp

*       naganne - ng

2.      Za kryterium oceny z zachowania przyjmujemy liczbę punktów uzyskanych przez ucznia zgodnie z następującymi zasadami:

*       wzorowe -               241 pkt. i więcej

*       bardzo dobre -       200 - 240 pkt

*       dobre -                    199 - 150 pkt.

*       poprawne -              149 - 100 pkt.

*       nieodpowiednie -   99 - 50 pkt.

*       naganne -               poniżej  50 pkt

3.      Ocenie z zachowania podlegają następujące elementy:

1)     aktywność społeczna

2)     stosunek do obowiązków szkolnych

3)     kultura osobista

4)     dbałość o zdrowie swoje i innych

 

4.      Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 150 pkt., których liczbę, w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru, może zwiększyć lub zmniejszyć.

5.      Do ustalenia oceny z zachowania służą karty obserwacji ucznia.

6.      Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu:

*       samooceny ucznia

*       opinii klasy

*       opinii nauczycieli

*       uwag pracowników szkoły

7.      Punkty pozytywne i negatywne przyznaje się również za zachowanie poza terenem szkoły.

8.      Punkty pozytywne i negatywne przyznaje wychowawca po konsultacji z innymi nauczycielami, uczniami z klasy, po przeprowadzeniu rozmowy z zainteresowanym.

9.      Wychowawca wspólnie z uczniem (ewentualnie na forum klasy) poszukuje sposobu na uniknięcie w przyszłości zaistniałego negatywnego zachowania ucznia i możliwości poprawy popełnionego czynu.

10.  Oceny zachowania ucznia dokonuje się na koniec każdego semestru nauki.

11.  Kryterium do ustalenia oceny rocznej z zachowania stanowi średnia punktów z dwóch semestrów nauki.

12.  Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest oceną ostateczną.

13.  Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.

14.  Uczeń zdobywa dodatkowe punkty podejmując działania określone w kryteriach oceny z zachowania : "Zachowanie pozytywne".

15.  Uczeń otrzymuje punkty ujemne o ile prezentuje zachowanie określone w kryteriach oceny z zachowania: "Zachowanie negatywne".

ZACHOWANIE POZYTYWNE

1.Reprezentowanie klasy w zawodach sportowych indywidualnie lub zespołowo /za każdy udział

 

 

5 pkt

2. Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych/ za każdy udział

 

etap powiatowy

etap okręgowy

awans do finału

 

 

 

10 pkt

25 pkt

50 pkt

3. Udział w konkursach przedmiotowych/ za każdy udział

 

Etap szkolny

Etap powiatowy

Etap okręgowy

Awans do finału

 

 

 

10 pkt

25 pkt

50 pkt

100 pkt

4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych w miesiącu za każdy rodzaj zajęć

 

5 pkt

5. Udział w organizowaniu imprez szkolnych/ za każdy udział

 

10 pkt

6. Zaplanowanie lub podjęcie działań charytatywnych/ za każde działanie

 

10 pkt

7. Pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków ( np. SU, itp.)/ w semestrze

 

10 pkt

8. Pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków/ w semestrze

 

10 pkt

9. Praca na rzecz klasy (z wyłączeniem funkcyjnych); za każde działanie podjęte indywidualnie lub grupowo

 

10 pkt

10. Zdobycie indywidualnej nagrody w konkursie ogłoszonym przez dyrektora lub SU

 

10 pkt

11. Do dyspozycji wychowawcy (wychowawca uzasadnia przyznane punkty)

0- 20 pkt

12. FREKWENCJA

  

85%  -  90%  

91%  -  95%

96% - 100 %

 

 

 

30 pkt

40 pkt

50 pkt

 

ZACHOWANIE NEGATYWNE

1.Uczeń traci 100 pkt., jeżeli popełni jeden z poniższych czynów:

 

• kradzież

• spożycie alkoholu

• zażycie narkotyku, zastosowanie lub rozprowadzenie środka  

  odurzającego

• fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad innymi

• wejście w konflikt z prawem

• inne wykroczenie, które narusza ogólnie przyjęte zasady moralne i 

  społeczne

 

 

 

- 100 pkt

2. Palenie papierosów na terenie szkoły

 

- 20 pkt

3. Przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć/ za każdym razem

- 5 pkt

4. Nieusprawiedliwiona nieobecność na imprezie, uroczystości lub akcji zorganizowanej przez szkołę

- 10 pkt

5. Zniszczenie sprzętu, umeblowania, budynku lub rzeczy należącej do kogoś innego

 

- 15 pkt

6. Zaśmiecenie otoczenia

 

- 5 pkt

7. Wulgarne słownictwo lub zaczepka słowna

- 10 pkt

8. GODZINY NIEUSPRAWIEDLIWIONE - ucieczki z  lekcji 

  

- 10  pkt.

9. SPÓŹNIENIA - za  kazde  spóźnienie

 

- 1  pkt.

  

Procedury udzielania regulaminowych kar uczniowskich

  1. Upomnienie wychowawcy klasy

1)     Uczeń otrzymuje upomnienie, jeżeli suma punktów ujemnych otrzymanych za łamanie zasad zachowania w szkole i na lekcji przekracza minus 50 punktów.

2)     Upomnienia udziela wychowawca w obecności klasy i wpisuje tę informację do zeszytu uwag, umieszczając obok datę oraz podpis.

3)     O fakcie udzielenia upomnienia wychowawca - w miarę możliwości kontaktu  - informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

  1. Upomnienie dyrektora szkoły

1)     Jeżeli po udzieleniu upomnienia wychowawcy, zachowanie ucznia nie ulega poprawie, wychowawca zgłasza problem do pedagoga szkolnego.

2)     Gdy podjęte działania nie przynoszą rezultatów i uczeń uzyska minus 100 punktów za łamanie zasad zachowania w szkole i na lekcji, otrzymuje upomnienie dyrektora szkoły. Upomnienie zostaje udzielone na pisemny wniosek wychowawcy na forum klasy.

3)     Wychowawca wpisuje informację o udzieleniu upomnienia dyrektora szkoły do zeszytu uwag wychowawczych, umieszczając obok datę oraz podpis.

4)     O fakcie udzielenia upomnienia dyrektora wychowawca informuje - w miarę możliwości kontaktu -  rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5)     Upomnienie dyrektora może nastąpić także na skutek rażącego zachowania ucznia, mimo, iż nie otrzymał on jeszcze minus 100 punktów. Informację o udzieleniu upomnienia wychowawca wpisuje do zeszytu uwag, wraz z krótkim wyjaśnieniem przyczyny jej nałożenia. Jednocześnie uczeń otrzymuje minus 40 pkt.

  1. Nagana dyrektora szkoły

1)     W przypadku, gdy podjęte działania dyscyplinujące nie przynoszą rezultatu, wychowawca lub inny nauczyciel pisze wniosek o naganę dyrektora szkoły.

2)     Naganę dyrektora szkoły, z pominięciem wcześniejszych procedur, może otrzymać również uczeń, który naruszył godność osobistą innej osoby.

3)     O udzieleniu nagany dyrektora szkoły są informowani rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

4)     Nagana dyrektora w formie pisemnej jest dokumentowana wpisem do akt ucznia z jednoczesnym podaniem do wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).

  1. Kontrakt uczniowski

1)     W przypadku ucznia sprawiającego problemy wychowawcze istnieje możliwość spisania z nim kontraktu.

2)     Kontrakt określa warunki, których spełnienie decyduje o pozostaniu ucznia w szkole.

3)     Kontrakt sporządza Pedagog szkolny wraz z wychowawcą i Dyrektorem szkoły.

4)     Treść kontraktu zostaje podana do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych), jeżeli istnieje taka możliwość.

5)     Podpisanie przez ucznia kontraktu oznacza przyjęcie jego warunków.

  1. Skreślenie ucznia z listy uczniów.

1) Skreślenie z listy uczniów, bez gradacji kar, następuje w przypadku:

a)     otrzymania drugiej nagany dyrektora Zespołu Szkół w tym samym roku szkolnym,

b)     zachowania zagrażającego zdrowiu i życiu innego ucznia, nauczyciela lub pracownika Zespołu Szkół,

c)      posiadania i używania przedmiotów i środków zagrażających zdrowiu i życiu innych osób,

d)     przebywania na terenie szkoły pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,

)     posiadania, rozprowadzania lub namawiania innych uczniów do spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających,

f)      dokonania przez ucznia udowodnionej kradzieży na terenie szkoły

g)     skazania ucznia prawomocnym wyrokiem na karę więzienia.

1)     Skreślenie z listy uczniów może również nastąpić na pisemny wniosek wychowawcy klasy w przypadku przekroczenia przez ucznia 385 nieusprawiedliwionych godzin w danym roku szkolnym.

2)     Skreślenia ucznia z listy uczniów, w formie decyzji administracyjnej, dokonuje Dyrektor. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3)     O skreśleniu ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, z listy uczniów dyrektor jest zobowiązany powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka uczeń w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji.

 

 

 

 

Strona startowa Kontakt
Strona startowa | Kontakt | Nowa strona