ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

Patron Szkoły – BISKUP IGNACY BŁAŻEJ KRASICKI

Z okazji obchodzonego w 2001 w Polsce Roku Krasickiego, w 200 rocznicę jego śmierci, odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach uroczystość potrójnej rangi. Czciliśmy bowiem pamięć biskupa warmińskiego, Księcia Poetów Ignacego Błażeja Krasickiego, ostatniego polskiego rezydenta zamku lidzbarskiego, który w letniej rezydencji w Smolajnach wypoczywał, polował, oddawał się przemyśleniom i przyrodniczym zainteresowaniom. Obchodzimy również, w tym roku, 40 lecie powstania szkół rolniczych w Smolajnach, a łącząc ze sobą owe dwa ważne wydarzenia, postanowiliśmy nadać obecnemu Zespołowi Szkół Rolniczych imię wielkiego poety, rządcy, polityka i biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego.
15 września, przy pięknej i słonecznej pogodzie rozpoczęła się o godz.10.00 polowa Msza Święta. Mszy przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński. Słowa kazania Arcybiskup poświęcił Matce-Szkole, cierpliwej, oddanej, uczącej i kochającej, znoszącej wybryki swoich „dzieci”, zawsze gotowej podać pomocną dłoń i nie oczekującej wdzięczności. Słowa te dostarczyły nam, nauczycielom szczególnych wzruszeń, stały się pretekstem do refleksji nad rolą i znaczeniem wychowania i nauczania. Po mszy zaproszeni goście, uczniowie, absolwenci i nauczyciele udali się przed fasadę szkoły. Tu odbyło się poświęcenie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej 200 rocznicę śmierci Ignacego Krasickiego i 40-lecie Szkoły Rolniczej w Smolajnach. Decyzję Rady Powiatu o nadaniu Zespołowi Szkół Rolniczych w Smolajnach imienia biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego odczytał Przewodniczący Rady dr Stanisław Niepsuj. Dyrektor Zespołu mgr inż. Michał Bukowski przypomniał historię szkoły, oraz podziękował władzom kościelnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym, a także instytucjom i osobom, które wspierają szkołę, przyczyniając się do organizacji obecnej uroczystości. Życzenia pomyślności szkole, uczniom i ich rodzinom, nauczycielom popłynęły z ust arcybiskupa Edmunda Piszcza, wicewojewody Marka Żylińskiego, wicemarszałek Ireny Petryny, wicestarosty Kazimierza Skupnia, burmistrza Kazimierza Jasińskiego, dyrektorów instytucji i szkół dobromiejskich. W imieniu rodziców życzenia i podziękowania na ręce dyrektora Bukowskiego złożyli Państwo Zdolscy.

    Metropolita Warmiński, Jego Ekscelencja Arcybiskup
    Edmund Piszcz, burmistrz Dobrego Miasta
    Kazimierz Jasiński i dyrektor Michał Bukowski
    podczas uroczystości rocznicowych i nadania szkole
    imienia Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

15 listopada 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018. O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki,a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Angelika Pych -uczennica klasy III Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach. Gratulujemy!!!

Tekst: Anna Ulbrych-Kuczmarska

Foto: Grzegorz Ziomek

Plan zajęć na KKZ

Zjazd 24 – 25 listopada 2018r.

I semestr R16

Sobota 24 listopad 2018

8.00 – 9.30 Organizacja produkcji zwierzęcej (2h)
9.40 – 11.10 Organizacja produkcji zwierzęcej (2h)
11.20 – 12.50 Organizacja produkcji zwierzęcej (2h)
13.00 – 14.30 Organizacja produkcji zwierzęcej(2h)

 

Niedziela 25 listopad 2018

8.0 – 9.30 Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym (2h)
9.40 – 11.10 Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym (2h)
11.20 – 12.50 Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym(2h)
13.00 – 14.30 Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym (2h)

 

Plan zajęć na KKZ

Zjazd 24.11– 25. 11. 2018r.
III semestr R.3

24 listopad 2018 sobota

8.00– 9.30 Produkcja roślinna (2 godz.)
9.40 – 11.55 Produkcja roślinna (3 godz.)
12.05 – 13.35 Obsługa środków technicznych (2 godz.)
13.45 – 16.00 Obsługa środków technicznych (3 godz.)
25 listopad 2018 niedziela

8.00– 9.30 Produkcja roślinna (2 godz.)
9.40 – 11.55 Produkcja roślinna (3 godz.)
12.05 – 13.35 Produkcja zwierzęca (2 godz.)
13.45 – 16.00 Produkcja zwierzęca (3 godz.)

Kalendarium Smolajn i Szkół w Smolajnach

Foto: Julia Bieńkowska

1290 – Biskup warmiński Henryk Fleming wystawia dokument
zalesionym obszarze nad Łyną , zwanym ówcześnie Prolite (Prolitten). Jest to pierwotna nazwa folwarku Smolajny (Smoleinen).

1350 – Od tego roku folwark Smolajny pełni funkcję letniej rezydencji biskupów warmińskich.

1414 – W trakcie wojny Królestwa Polskiego z Krzyżakami, zwanej „wojną głodową”, rezydencja jak i folwark w Smolajnach zostają zniszczone przez wojska polsko-litewskie.

1454 – Początek wojny trzynastoletniej pomiędzy Królestwem Polskim a Krzyżakami. Mieszczanie Dobrego Miasta niszczą ponownie Smolajny, aby w ten sposób ukarać biskupa warmińskiego Franciszka Kuhschnalza za sprzymierzanie się z Krzyżakami.

1466 – Pokój toruński. Traktat określa m.in. trwały związek Warmii z Koroną. Podniesienie z ruin rezydencji i folwarku w Smolajnach.

1520 – W trakcie wojny Królestwa Polskiego z Krzyżakami (1519 – 1521) wojska księcia Albrechta Hohenzollerna – ostatniego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego w Prusach, rabują rezydencję i folwark w Smolajnach.

1525 – Rezydencja letnia biskupów jak i folwark w Smolajnach zostają odbudowane. Smolajny stają się również siedzibą administracji komornictwa dobromiejskiego, stanowią miejsce rozpraw sądowych.

1604 – Wg zapisów inwentarzowych folwark w Smolajnach posiadał m.in. młyn, karczmę i stawy rybne.

Wskutek zniszczenia, w trakcie pierwszej wojny polsko – szwedzkiej 1626-1529, starosta Dobrego Miasta przeniósł swoją siedzibę do Smolajn. Z tego powodu w dokumentach pojawia się nazwa komornictwa smoleńskiego.

1656 – Wg zapisów inwentarzowych folwark w Smolajnach liczy sobie około 573 ha. W oborach naliczono 71 szt. bydła, 90 świń, 1000 owiec i 73 konie. Roczny dochód oszacowano na 4000 złotych.

1695– Wg spisu Smolajny zamieszkują 63 kobiety i 56 mężczyzn. W stajniach folwarcznych znajduje się 120 koni.

1708 – Tego roku, w tracie wojny północnej 1700-1721, opuszczające Warmię wojska szwedzkie zrabowały i spaliły rezydencję i folwark w Smolajnach w odwecie za niepłacenie kontrybucji. Po opuszczeniu folwarku przez Szwedów zostały w Smolajnach tylko jedna krowa i jedna jałówka.

1709 – Biskup warmiński Andrzej Załuski przystępuje do odbudowy Smolajn. Pracę kontynuuje po jego śmierci w 1711r. biskup Teodor Potocki. Jego staraniem prowizorycznie odbudowano siedzibę letnią biskupów.

1741 – Biskupem warmińskim zostaje Adam Stanisław Grabowski. Za jego rządów w Smolajnach zbudowano istniejący dziś pałac barokowy. Prace nad wykończeniem pałacu trwały do 1765 roku.

1767 – Rządy biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego. Smolajny stają się ulubionym miejscem wypoczynku biskupa warmińskiego. Za jego to administracji, w latach 1783-1785 w Smolajnach założony zostaje park w stylu angielskim.

1772 – Pierwszy rozbiór Polski. Warmia przechodzi pod panowanie Fryderyka II Króla Prus.

1795 – Biskup warmiński Ignacy Krasicki obejmuje arcybiskupstwo gnieźnieńskie i opuszcza Warmię. Z tą chwilą Smolajny tracą na znaczeniu.

1808 – na najbliższe 28 lat Smolajny stają się stałą siedzibą biskupa warmińskiego Józefa von Hohenzollerna. W 1817 roku na folwarku zamieszkiwało 276 osób. W latach 20.tych XIX w. przez krótki czas była tu szkoła ewangelicka działająca pod opieką państwa pruskiego.

1836 – Wieża bramna, po modyfikacji, pełni rolę wieży wodnej. Ponadto dobudowano do niej budynek mieszkalny. Na folwarku pobudowano z cegły oborę i stajnie. W 1846 na folwarku i w posiadłości było 11 domów i 197 mieszkańców, a w 1871 – 36 domów i 427 mieszkańców.

1890 – Biskup warmiński Andrzej Thiel zbudował w północno-zachodniej części parku pałacyk myśliwski.

1948 – Nacjonalizacja letniej rezydencji biskupów warmińskich. Po opuszczeniu przez KUL od 1950 roku pałacyk użytkuje Państwowe Gospodarstwo Rolne w Lidzbarku Warmińskim.

1956 – Obiekt przejmuje Stacja Unasieniania Zwierząt w Dobrym Mieście.

1961 – Rezydencję biskupów warmińskich przejmuje Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie i powołuje Dwuletnią Szkołę Rachunkowości Rolnej, a dalej Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

1971 – Przeprowadzono niezbędne prace remontowe. Wymieniono stolarkę. Prace trwały do 1973 roku.

1976 – W Smolajnach powołano dodatkowo Średnie Studium Zawodowe.

1980 – Obiekt pałacowy ponownie przejmuje Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Istniejące jednostki dydaktyczne otrzymują status szkół podległych resortowi rolnictwa.

1981 – Powstaje 3 – letnie Technikum Rolnicze.

1994 – Skarb Państwa zwraca właścicielowi – biskupowi warmińskiemu – kompleks pałacowy w Smolajnach. Biskup warmiński dr Edmund Piszcz użycza obiekt pałacowy dla potrzeb istniejącej tam szkoły rolniczej.

1994 – 1995 – remont kapitalny wieży bramnej i przylegającej do niej oficyny.

1996 – Na istniejącej bazie dydaktycznej powstaje 5-letnie Technikum Rolnicze.

1997 – W ramach praz remontowych zostaje założone centralne ogrzewanie w pałacu, w 1999 odnowione zostają bramy, a w 2000 instalowane jest centralne ogrzewanie w pałacyku myśliwskim – internacie oraz w Domu nauczyciela.

2000 – Na bazie istniejących szkół powołany zostaje, przez Radę Powiatu Olsztyńskiego, Zespół Szkół Rolniczych.

2000 – Wymienione zostaje pokrycie dachowe z eternitowego na dachówkę na budynku stajni.

15 IX 2001 – Nadanie szkole imienia Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego. Uroczystość zaszczyca swoją obecnością JE Arcybiskup dr Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński.

2003 – Wymiana stolarki okiennej na piętrze budynku internatu.

2006 – Uroczyste wręczenie sztandaru z wizerunkiem patrona z okazji 45-lecia istnienia szkoły.

8-15 X 2006 – Dni Papieskie z udziałem JE Arcybiskupa
dr Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego.

1 IX 2014  – budynek dydaktyczny szkoły zostaje przeniesiony do Dobrego Miasta na ulicę Fabryczną 6a

TURNIEJ dla Niepodległej

         W dniu 13 listopada 2018 roku o godzinie 08:00 na Powiatowej Hali Sportowej zostały zorganizowane szkolne zawody klas I – IV Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, pt.: „Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości”. Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym. Każdy z meczów trwał 2×7,5 minuty. Atmosfera podczas zmagań była bardzo gorąca. Był głośny doping kolegów i koleżanek, była radość, smutek i chwilowe nerwy. Ale była przede wszystkim uczciwa walka fair play oraz dobra zabawa.
W turnieju brały udział 4 drużyny szkolne:
Klasa IA – I B w składzie: Mateusz Malko, Dawid Malko, Michał Ragin, Rafał Niewiadomski, Wojciech Demkowycz , Alan Żukowski, Piotr Jasiński, Marcel Jakubowski, Łukasz Horn.
Klasa II w składzie: Kacper Wojtaszak, Sebastian Wyskiel, Łukasz Perżyło, Julita Szwydowska, Michał Piłat, Szymon Andrzejewski.
Klasa III w składzie: Szymon Kośnik, Tomasz Baniewski, Amadeusz Piasecki, Piotr Wyskiel, Oskar Czekalski, Wojciech Chabros, Kordian Palubicki.
Klasa IV w składzie: Igor Połoniewicz, Rafał Mroczkowski, Kamil Matusiak, Szymon Kossendaj, Maciej Swyd, Michał Milewicz.
Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 1 pkt, za przegrany – 0 pkt.
Rozpoczęcie turnieju zaczęły klasy I z klasą II, zakończony wynikiem 0:1.
Drugi mecz został rozegrany pomiędzy klasą II oraz klasą III, który zakończył się wynikiem 1:2.
Trzeci mecz rozegrały pomiędzy sobą klasa III oraz klasa IV, gdzie młodsi wygrali 1:0.
Czwarty mecz – klasa I z klasą IV. Wygrali młodsi wynikiem 4:3.
Mecz piąty pomiędzy klasą I a klasą III został zakończony wynikiem 0:2 dla starszych kolegów.
Ostatni, szósty mecz pomiędzy klasą II a klasą IV zakończył się wynikiem 3:2.
Punktacja:
Klasa IAB – 1pkt
Klasa II – 2 pkt
Klasa III – 3 pkt
Klasa IV – 0 pkt

Miejsce I – klasa III
Miejsce II – klasa II
Miejsce III – klasa IAB
Miejsce IV – klasa IV

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Turnieju i zapraszamy na kolejne rozgrywki w halową piłkę nożną organizowaną przez Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach.

Tekst: Adam Decyk

Foto: Julia Bieńkowska

Obchody 100. rocznicy Niepodległej

                                Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole miały bardzo uroczysty charakter co podkreślała klimatyczna dekoracja. Uroczystość rozpoczęła się 9 listopada . Głos zabrała p. dyrektor szkoły Agnieszka Gołębiowska-Węckowicz.                                                                                                Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dotyczący Święta Niepodległości przygotowany przez p. Annę Ulbrych i p. Adama Decyka W atmosferę 1918r. wprowadziły wszystkich zebranych także pieśni patriotyczne przygotowane przez uczniów z klasy 1B. Do śpiewania chętnie przyłączyli się wszyscy obecni. Na zakończenie zaprezentowano film „Co to jest patriotyzm?”, w którym wystąpili uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Po zakończeniu uroczystości cała społeczność szkolna pozowała do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. O godzinie 11.11 wszyscy stawili się przed Urzędem Miasta, by wspólnie ze wszystkimi placówkami oświatowymi z Dobrego Miasta odśpiewać „Mazurek Dąbrowskiego”.

Tekst: Anna Ulbrych- Kuczmarska

Foto: Marta Polakiewicz

Plan zajęć KKZ

Plan dla słuchaczy III semestru KKZ, kwalifikacja R.3

Sobota 17.11.18r.
8.00 – 9.30 Produkcja roślinna (2 godz.)
9.40 – 11.55 Produkcja roślinna (3 godz.)
12.05 – 13.35 Podstawy działalności gospodarczej (2 godz.)
13.45 – 16.00 Podstawy działalności gospodarczej (3 godz.)

Niedziela 18.11.18r.
8.00 – 9.30 Produkcja zwierzęca (2 godz.)
9.40 – 11.55 Produkcja zwierzęca (3 godz.)
12.05 – 13.35 Obsługa środków technicznych (2 godz.)
13.45 – 16.00 Obsługa środków technicznych (3 godz.)