Pokazuje: 1 - 1 of 1 WYNIKÓW

Deklaracja dostępności ZSR w Smolajnach

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego z dnia 01.01.2021

Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach

 • Data publikacji strony internetowej: przed 23 września 2018
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • Materiały multimedialne nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany, nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych itp.)
 • Brak tytułów alternatywnych dla zdjęć i grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Decyk
 • E-mail: adam@smolajny.pl
 • Telefon: 89 616-13-19

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach
 • Adres: Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto.
 • E-mail: zsr43@wp.pl
 • Telefon: 89 616-13-19

Skargę można złożyć również do:

Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach znajduje się przy ulicy Fabrycznej 6a, 11-040 Dobre Miasto: obejmuje budynek gmachu głównego, oraz halę sportową oddaloną o około 200m. Budynki te posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażone są w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Bursy Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach znajduje się w Smolajnach 43, 11-040 Dobre Miasto. Do budynku prowadzą schody z możliwością podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynkach Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach nie ma wind, brak jest oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

– Strona zawiera przyciski do zmiany rozmiaru tekstu

– Strona zawiera przycisk do zmiany skali szarości

– Strona zawiera przyciski do zmiany kontrastu

– Strona zawiera przycisk do zmiany jasnego tła

– Strona zawiera przycisk do zmiany czytelnej czcionki

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status