Kierunki kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach

Technik Agrobiznesu: Podejmując naukę w zawodzie technik agrobiznes zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwa żywności a także prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa, rozliczeń podatkowych oraz działalności gospodarczej w sektorze rolno – spożywczym.

Uczeń po ukończeniu technikum będzie mógł: prowadzić gospodarstwo rolne i agroturystyczne, organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy, prowadzić własną produkcję gospodarczą, podjąć pracę w sektorze przetwórstwa żywności, sektorze państwowym, firmach handlowych i usługowych oraz biurach Agencji Rolnych, obsługiwać ruch turystyczny na wsi, organizować przetwórstwo spożywcze i usługi techniczne na wsi, zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych.

Technik Architektury Krajobrazu: Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Technik Rolnik: To kierunek dla tych wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z rolnictwem. Nauczymy Cię podczas zajęć nie tylko produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale pokażemy, jak szerokie może być wykorzystanie zdobytej wiedzy. Można przecież realizować się we własnym gospodarstwie, ale także pracować w wielu przedsiębiorstwach, które z produkcją rolniczą są związane. Wielu naszych absolwentów spotkać można w urzędach związanych z rolnictwem, w instytucjach służby rolnej oraz firmach handlującymi środkami do produkcji rolniczej. Masz zatem olbrzymie możliwości.

Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskiej w obszarze rolno-spożywczym.

Technik Weterynarii: Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami). Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Technik weterynarii może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może m. in. podjąć pracę jako, specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

Technik hodowca koni: Uczniowie technikum hodowli koni będą przygotowani do wykonywania zadań zawodowych związanych z chowem i hodowlą koni, użytkowaniem koni, marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni.
Technik hodowca koni zajmuje się organizacją i prowadzeniem chowu i hodowli koni, organizacją produkcji w gospodarstwie rolnym, żywieniem i rozrodem koni, szkoleniem koni, przygotowaniem koni do pokazów, wystaw, prób dzielności i zawodów, sprzedażą i zakupem koni, prowadzeniem gospodarstw rolnych, prowadzeniem ośrodków i gospodarstw turystycznych, oferujących rekreacyjne wykorzystanie koni.
Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
ROL.06 Organizacja chowu i hodowli koni
ROL.07 Szkolenie i użytkowanie koni

Absolwent technikum hodowli koni może podjąć pracę w:

  • ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów;
  • ośrodkach rekreacji i turystyki konnej;
  • związkach hodowców koni;
  • instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie;
  • wytwórniach pasz dla koni, sprzętu i powozów;
  • gospodarstwach rolnych, lasach, przedsiębiorstwach transportu konnego.

Rolnik: To kierunek dla tych wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z rolnictwem. Nauczymy Cię podczas zajęć nie tylko produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale pokażemy, jak szerokie może być wykorzystanie zdobytej wiedzy. Można przecież realizować się we własnym gospodarstwie, ale także pracować w wielu przedsiębiorstwach, które z produkcją rolniczą są związane. Wielu naszych absolwentów spotkać można w urzędach związanych z rolnictwem, w instytucjach służby rolnej oraz firmach handlującymi środkami do produkcji rolniczej. Masz zatem olbrzymie możliwości.

Po ukończeniu tego kierunku rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskiej w obszarze rolno-spożywczym.

Pszczelarz:  jest propozycją dla wszystkich tych, którzy chcą poznać tajemnice biologii i rozwoju rodziny pszczelej –  znajomość życia pszczół uznawana była za część wiedzy tajemnej – ściśle strzeżonej. Kwalifikacyjny kurs zawodowy daje możliwość poznania tych tajemnic, rozwinięcia pasji i zdobycia ciekawego zawodu. Wiedza uzyskana w naszej szkole umożliwi i ułatwi  prowadzenie własnego gospodarstwa pasiecznego.

Po ukończeniu kurs pszczelarz może określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej, prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę, a także obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się z uczestnikami procesu pracy, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status