Kierunki kształcenia na rok szkolny 2022/2023

Technik Agrobiznesu: Podejmując naukę w zawodzie technik agrobiznes zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwa żywności a także prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa, rozliczeń podatkowych oraz działalności gospodarczej w sektorze rolno – spożywczym.

Uczeń po ukończeniu technikum będzie mógł: prowadzić gospodarstwo rolne i agroturystyczne, organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy, prowadzić własną produkcję gospodarczą, podjąć pracę w sektorze przetwórstwa żywności, sektorze państwowym, firmach handlowych i usługowych oraz biurach Agencji Rolnych, obsługiwać ruch turystyczny na wsi, organizować przetwórstwo spożywcze i usługi techniczne na wsi, zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych.

Technik Architektury Krajobrazu: Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

Technik Rolnik: To kierunek dla tych wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z rolnictwem. Nauczymy Cię podczas zajęć nie tylko produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale pokażemy, jak szerokie może być wykorzystanie zdobytej wiedzy. Można przecież realizować się we własnym gospodarstwie, ale także pracować w wielu przedsiębiorstwach, które z produkcją rolniczą są związane. Wielu naszych absolwentów spotkać można w urzędach związanych z rolnictwem, w instytucjach służby rolnej oraz firmach handlującymi środkami do produkcji rolniczej. Masz zatem olbrzymie możliwości.

Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskiej w obszarze rolno-spożywczym.

Technik Weterynarii: Technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresie diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami). Ciągły rozwój nauk weterynaryjnych i rolniczych, wprowadzanie nowych metod oraz technologii obliguje technika weterynarii do ustawicznego dokształcania się i doskonalenia umiejętności zawodowych.

Technik weterynarii może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w przychodniach i lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Absolwent może m. in. podjąć pracę jako, specjalista w zakresie zabiegów kosmetycznych u zwierząt gospodarskich oraz zwierząt towarzyszących. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.

Rolnik: To kierunek dla tych wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z rolnictwem. Nauczymy Cię podczas zajęć nie tylko produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale pokażemy, jak szerokie może być wykorzystanie zdobytej wiedzy. Można przecież realizować się we własnym gospodarstwie, ale także pracować w wielu przedsiębiorstwach, które z produkcją rolniczą są związane. Wielu naszych absolwentów spotkać można w urzędach związanych z rolnictwem, w instytucjach służby rolnej oraz firmach handlującymi środkami do produkcji rolniczej. Masz zatem olbrzymie możliwości.

Po ukończeniu tego kierunku rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskiej w obszarze rolno-spożywczym.

Architekt Krajobrazu: Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie architektury krajobrazu, po ukończeniu kształcenia będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: opracowywania projektów obiektów terenów zieleni, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień, urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu, prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą.

Po ukończeniu tego kierunku, znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska oraz instytucjach zajmujących się projektowaniem, urządzaniem, pielęgnacją i konserwacją terenów zieleni. Możesz również otworzyć swoją własną działalność gospodarczą i projektować piękne ogrody.

Technik Rolnik: To kierunek dla tych wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z rolnictwem. Nauczymy Cię podczas zajęć nie tylko produkcji roślinnej i zwierzęcej, ale pokażemy, jak szerokie może być wykorzystanie zdobytej wiedzy. Można przecież realizować się we własnym gospodarstwie, ale także pracować w wielu przedsiębiorstwach, które z produkcją rolniczą są związane. Wielu naszych absolwentów spotkać można w urzędach związanych z rolnictwem, w instytucjach służby rolnej oraz firmach handlującymi środkami do produkcji rolniczej. Masz zatem olbrzymie możliwości.

Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą. Może być zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej. Może także samodzielnie prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Po ukończeniu szkoły absolwent zdobywa kwalifikacje uprawniające do korzystania z funduszy Unii Europejskiej w obszarze rolno-spożywczym.

Pszczelarz:  jest propozycją dla wszystkich tych, którzy chcą poznać tajemnice biologii i rozwoju rodziny pszczelej –  znajomość życia pszczół uznawana była za część wiedzy tajemnej – ściśle strzeżonej. Technikum Pszczelarskie daje możliwość poznania tych tajemnic, rozwinięcia pasji i zdobycia ciekawego zawodu. Wiedza uzyskana w naszej szkole umożliwi i ułatwi  prowadzenie własnego gospodarstwa pasiecznego, a złożenie egzaminu maturalnego otworzy drogę do kształcenia na każdym kierunku studiów!

Po ukończeniu tego kierunku pszczelarz może określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej, prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę, a także obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się z uczestnikami procesu pracy, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status