Pszczelarz – nowy kierunek na KKZ

PSZCZELARZ

Kwalifikacja: ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Okres kształcenia: 2 semestry

Tryb nauczania: System zaoczny

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

  • Ukończenie 18-go roku życia;
  • Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie oraz wykonywania zawodu.

Kursy są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz podania, podpisać skan i przesłać na adres szkoły rekrutacja@smolajny.pl z dopiskiem KKZ  lub tel. (089) 616-13-19.

PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Pszczelarz jest idealnym zawodem dla osób lubiących prace na świeżym powietrzu oraz przebywanie w ciągłym kontakcie z przyrodą.

Nauka tego zawodu usprawnia zręczność manualną, czucie dotykowe oraz koordynację wzrokowo-ruchową, a także wyostrza zmysł węchu i smaku. Należy pamiętać również, że praca w pszczelarstwie to w wielu przypadkach duży wysiłek fizyczny. Istnieje też duże narażenie na pożądlenie przez pszczoły. Pracę tę wykonuje się w odzieży ochronnej, co bywa uciążliwe zwłaszcza w gorące dni. Praca jest pracą sezonową dostosowaną do naturalnego, odwiecznego tempa rozwoju rodziny pszczelej.

Absolwent potrafi: określać przyrodnicze i gospodarcze znaczenie chowu i hodowli pszczół, oceniać warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne produkcji rolniczej, ze szczególnym uwzględnieniem pszczelarstwa, dobierać kierunki produkcji pszczelarskiej oraz prowadzić pasiekę, stosując odpowiednie technologie w zależności od bazy pożytkowej, prowadzonej gospodarki pasiecznej, wielkości produkcji i potrzeb konsumentów, wyposażać pasiekę oraz obsługiwać podstawowe maszyny i urządzenia stosowane w produkcji pszczelarskiej, pozyskiwać, konserwować i przechowywać produkty pszczele, przygotowywać produkty pszczele do sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi normami oraz prowadzić ich sprzedaż, planować i wykonywać zabiegi składające się na wychów matek pszczelich i tworzenie odkładów, rozpoznawać, zapobiegać i zwalczać stany anormalne w rodzinie pszczelej, choroby pszczół i szkodniki produktów pszczelich, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji roślinnej, planować i wykonywać zabiegi składające się na technologię produkcji zwierzęcej, stosować rachunek ekonomiczny w działalności gospodarczej, prowadzić uproszczoną rachunkowość, komunikować się zuczestnikami procesu pracy, uczestniczyć w prawidłowym wykorzystaniu środków pomocowych dla pszczelarstwa, prowadzić działalność gospodarczą.

Rekomendowane artykuły

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status