Rekrutacja 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach:

Terminy w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa  Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach:

Wypełnione, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych wnioski należy złożyć:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej rekrutacja@smolajny.pl w formie skanu lub zdjęcia.
 • pocztą tradycyjną – listem na adres szkoły: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto.
 • osobiście, w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: (089) 616-13-19

Wydrukowany i podpisany wniosek (prosimy o podpisy obojga rodziców) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru.

Kopie świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty:

Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu. Kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez szkołę podstawową. Kopie są składane wyłącznie tam, gdzie jest wniosek, czyli w szkole pierwszego wyboru.

Oryginały i zaświadczenie lekarskie:

Oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie lekarskie kandydat składa w szkole, do której został zakwalifikowany, po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych. Niezłożenie tych dokumentów w odpowiednim terminie oznacza skreślenie z listy.

Wykaz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach na rok szkolny 2024/2025:

 1. Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej wybranej szkoły;
 2. 2 fotografie (podpisane na odwrocie);
 3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 4. Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty (OKE);
 5. Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie zawiera dane określone w § 13 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności);
 6. Samotne wychowywanie kandydata (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 7. Piecza zastępcza – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (orzeczenie sądu, umowa zawarta ze starostą, zaświadczenie wydane przez starostę o objęciu dziecka pieczą zastępczą);
 8. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu (Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia);
 9. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim;
 10. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 11. Umowa o pracę zawarta z zakładem pracy w celu nauki zawodu – Branżowa Szkoła I Stopnia.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status