Kalendarium Smolajn i Szkół w Smolajnach

Foto: Julia Bieńkowska

1290 – Biskup warmiński Henryk Fleming wystawia dokument
zalesionym obszarze nad Łyną , zwanym ówcześnie Prolite (Prolitten). Jest to pierwotna nazwa folwarku Smolajny (Smoleinen).

1350 – Od tego roku folwark Smolajny pełni funkcję letniej rezydencji biskupów warmińskich.

1414 – W trakcie wojny Królestwa Polskiego z Krzyżakami, zwanej „wojną głodową”, rezydencja jak i folwark w Smolajnach zostają zniszczone przez wojska polsko-litewskie.

1454 – Początek wojny trzynastoletniej pomiędzy Królestwem Polskim a Krzyżakami. Mieszczanie Dobrego Miasta niszczą ponownie Smolajny, aby w ten sposób ukarać biskupa warmińskiego Franciszka Kuhschnalza za sprzymierzanie się z Krzyżakami.

1466 – Pokój toruński. Traktat określa m.in. trwały związek Warmii z Koroną. Podniesienie z ruin rezydencji i folwarku w Smolajnach.

1520 – W trakcie wojny Królestwa Polskiego z Krzyżakami (1519 – 1521) wojska księcia Albrechta Hohenzollerna – ostatniego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego w Prusach, rabują rezydencję i folwark w Smolajnach.

1525 – Rezydencja letnia biskupów jak i folwark w Smolajnach zostają odbudowane. Smolajny stają się również siedzibą administracji komornictwa dobromiejskiego, stanowią miejsce rozpraw sądowych.

1604 – Wg zapisów inwentarzowych folwark w Smolajnach posiadał m.in. młyn, karczmę i stawy rybne.

Wskutek zniszczenia, w trakcie pierwszej wojny polsko – szwedzkiej 1626-1529, starosta Dobrego Miasta przeniósł swoją siedzibę do Smolajn. Z tego powodu w dokumentach pojawia się nazwa komornictwa smoleńskiego.

1656 – Wg zapisów inwentarzowych folwark w Smolajnach liczy sobie około 573 ha. W oborach naliczono 71 szt. bydła, 90 świń, 1000 owiec i 73 konie. Roczny dochód oszacowano na 4000 złotych.

1695– Wg spisu Smolajny zamieszkują 63 kobiety i 56 mężczyzn. W stajniach folwarcznych znajduje się 120 koni.

1708 – Tego roku, w tracie wojny północnej 1700-1721, opuszczające Warmię wojska szwedzkie zrabowały i spaliły rezydencję i folwark w Smolajnach w odwecie za niepłacenie kontrybucji. Po opuszczeniu folwarku przez Szwedów zostały w Smolajnach tylko jedna krowa i jedna jałówka.

1709 – Biskup warmiński Andrzej Załuski przystępuje do odbudowy Smolajn. Pracę kontynuuje po jego śmierci w 1711r. biskup Teodor Potocki. Jego staraniem prowizorycznie odbudowano siedzibę letnią biskupów.

1741 – Biskupem warmińskim zostaje Adam Stanisław Grabowski. Za jego rządów w Smolajnach zbudowano istniejący dziś pałac barokowy. Prace nad wykończeniem pałacu trwały do 1765 roku.

1767 – Rządy biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego. Smolajny stają się ulubionym miejscem wypoczynku biskupa warmińskiego. Za jego to administracji, w latach 1783-1785 w Smolajnach założony zostaje park w stylu angielskim.

1772 – Pierwszy rozbiór Polski. Warmia przechodzi pod panowanie Fryderyka II Króla Prus.

1795 – Biskup warmiński Ignacy Krasicki obejmuje arcybiskupstwo gnieźnieńskie i opuszcza Warmię. Z tą chwilą Smolajny tracą na znaczeniu.

1808 – na najbliższe 28 lat Smolajny stają się stałą siedzibą biskupa warmińskiego Józefa von Hohenzollerna. W 1817 roku na folwarku zamieszkiwało 276 osób. W latach 20.tych XIX w. przez krótki czas była tu szkoła ewangelicka działająca pod opieką państwa pruskiego.

1836 – Wieża bramna, po modyfikacji, pełni rolę wieży wodnej. Ponadto dobudowano do niej budynek mieszkalny. Na folwarku pobudowano z cegły oborę i stajnie. W 1846 na folwarku i w posiadłości było 11 domów i 197 mieszkańców, a w 1871 – 36 domów i 427 mieszkańców.

1890 – Biskup warmiński Andrzej Thiel zbudował w północno-zachodniej części parku pałacyk myśliwski.

1948 – Nacjonalizacja letniej rezydencji biskupów warmińskich. Po opuszczeniu przez KUL od 1950 roku pałacyk użytkuje Państwowe Gospodarstwo Rolne w Lidzbarku Warmińskim.

1956 – Obiekt przejmuje Stacja Unasieniania Zwierząt w Dobrym Mieście.

1961 – Rezydencję biskupów warmińskich przejmuje Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie i powołuje Dwuletnią Szkołę Rachunkowości Rolnej, a dalej Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

1971 – Przeprowadzono niezbędne prace remontowe. Wymieniono stolarkę. Prace trwały do 1973 roku.

1976 – W Smolajnach powołano dodatkowo Średnie Studium Zawodowe.

1980 – Obiekt pałacowy ponownie przejmuje Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Istniejące jednostki dydaktyczne otrzymują status szkół podległych resortowi rolnictwa.

1981 – Powstaje 3 – letnie Technikum Rolnicze.

1994 – Skarb Państwa zwraca właścicielowi – biskupowi warmińskiemu – kompleks pałacowy w Smolajnach. Biskup warmiński dr Edmund Piszcz użycza obiekt pałacowy dla potrzeb istniejącej tam szkoły rolniczej.

1994 – 1995 – remont kapitalny wieży bramnej i przylegającej do niej oficyny.

1996 – Na istniejącej bazie dydaktycznej powstaje 5-letnie Technikum Rolnicze.

1997 – W ramach praz remontowych zostaje założone centralne ogrzewanie w pałacu, w 1999 odnowione zostają bramy, a w 2000 instalowane jest centralne ogrzewanie w pałacyku myśliwskim – internacie oraz w Domu nauczyciela.

2000 – Na bazie istniejących szkół powołany zostaje, przez Radę Powiatu Olsztyńskiego, Zespół Szkół Rolniczych.

2000 – Wymienione zostaje pokrycie dachowe z eternitowego na dachówkę na budynku stajni.

15 IX 2001 – Nadanie szkole imienia Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego. Uroczystość zaszczyca swoją obecnością JE Arcybiskup dr Edmund Piszcz, Metropolita Warmiński.

2003 – Wymiana stolarki okiennej na piętrze budynku internatu.

2006 – Uroczyste wręczenie sztandaru z wizerunkiem patrona z okazji 45-lecia istnienia szkoły.

8-15 X 2006 – Dni Papieskie z udziałem JE Arcybiskupa
dr Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmińskiego.

1 IX 2014  – budynek dydaktyczny szkoły zostaje przeniesiony do Dobrego Miasta na ulicę Fabryczną 6a

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status