Zamówienia publiczne

 

 

 

 

Nasz znak: ZSR.076.15.2017                                               Dobre Miasto 08.12.2017

 

 

 

 

NFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

Dyrektor ZSR im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 01.01.2018 do 31.12.2018 złożyło: Przedsiębiorstwo Handlowo- Transportowe TRACOM ul. Przemysłowa 11 11-700 Mrągowo.

 

 

 

                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych

                                                                                              Joanna Maziuk 

 

 

 


Nasz znak: ZSR.076. 10 .2017 Smolajny, 06.12.2017

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dyrektor ZSR im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na dowóz uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018r. złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo- Handlowe Andrzej Chyczewski .

 

 

Dyrektor szkoły

Joanna Maziuk

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia  05.12. 2017 roku

 

            Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2018 rok” CPV 09.13.51.00-5 , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.)

 

Zamawiający:

Zespół  Szkół  Rolniczych  im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w  Smolajnach       

ul. Fabryczna 6a,  11-040 Dobre Miasto  

e- mail: zsr43@wp.pl

Numer telefonu/fax : (89)  616 13 19

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2018 rok”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego na okres: 01 stycznia 2018 roku do

   31 grudnia 2018 r., w ilości ok. 23 000 litrów, o następujących parametrach:

            - wartość opałowa – nie mniejsza niż 42 MJ/kg

            - zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2%

            - temperatura zapłonu – powyżej 55 oC

            - temperatura płynięcia – nie mniej niż -20 oC

            - gęstość w temp. 15 oC – nie większa niż 860kg/m3

           

            Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych.

 

2. Miejsce dostawy oleju opałowego: budynki Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego   

    Błażeja Krasickiego w Smolajnach.

3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej

    z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

 

01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

III. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

 

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę producenta za 1 litr, nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto . Cena jednostkowa ma być ustalona  z zastosowaniem rabatu lub marży na 1 l. paliwa. 

 

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

3.Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć: - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), - podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 4).

 

IV. Kryterium oceny ofert:

 

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Najniższa cena – 100%

 

2. Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta.

 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta.

 

4.Cenę producenta na dzień złożenia oferty należy udokumentować np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.

 

5.Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości..

 

6.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

V. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy:

 

1.Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów.

 

2.Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).

 

3.Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a,

11-040 Dobre Miasto

e- mail: zsr43@wp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 2018 r. do godziny 8.00

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zespól Szkól Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a,

11-040 Dobre Miasto - dnia 08 grudnia 2017 r. o godzinie 8:30.

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

Agata Paszkiewicz – tel. 89 6161319.

 

 

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zaś Oferent którego oferta zostanie  wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez zamawiającego.

 

  Guga Andrzej                                                                                  Dyrektor Szkoły

  (przygotował)                                                                                 mgr Joanna Maziuk

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 formularz oferty-pobierz tutaj

 2) Załącznik nr 2 umowa projekt-pobierz tutaj                                                                           

3) Załącznik nr 3 oświadczenie -pobierz tutaj

4) Zalącznik nr 4 jakość oleju opałowego-pobierz tutaj

 


 

Nasz znak: ZSR.076.  .2017                                                                       Dobre Miasto, 05.12.2017

 

 

 

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

Dyrektor ZSR im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na dostawę oleju napędowego do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 01.01.2018 do 31.12.2018 złożyło: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo HEOPS Henryk Orłowski 14-400 Pasłęk

 

 

 

 

                                                                                                          Dyrektor

              Joanna Maziuk

 


 

 

Nasz znak: ZSR.076.7.2017                                      Dobre Miasto 05.12.2017

 

 

 

INFORMACJA

 

O unieważnieniu zamówienia  na zakup oleju opałowego, ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty przewyższyła środki finansowe jakie zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający przewiduje ogłoszenie nowego postępowania.

 

 

                                                                                   Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych

                                                                                              Joanna Maziuk

 

 

 


 

                                    Z a p y t a n i e       o f e r t o w e

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w formie rozeznania cenowego dla zamówienia

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro, zgodnie z Regulaminem udzielania

zamówień publicznych obowiązujących w Zespole Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach

 

·                 INFORMACJE OGÓLNE

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach zaprasza do złożenia ofert na:

„Dostawę oleju napędowego do zbiornika magazynowego w miejscowości Smolajny 11-040 Dobre Miasto”

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień

publicznych i wynosi poniżej 30 000 euro.

 

·                 NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach 11-040 Dobre Miasto ul. Fabryczna 6a

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w systemie sprzedaży

bezgotówkowej, w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1. Dostawa polegać będzie na sukcesywnym stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego

tankowania do zbiornika magazynowego w miejscowości Smolajny 11-040 Dobre Miasto.

2. Wykonawca zobowiązuje dostarczyć żądaną ilość paliwa do miejsca wskazanego przez

Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość magazynowania paliw we własnym zbiorniku

 w Smolajnach 11-040 Dobre Miasto.

4. Olej napędowy powinien spełniać wymagania Polskiej Normy oraz standardy zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz parametry normy PNEN 590+A1:2013/12. W przypadku zmiany przepisów lub norm, oferowane paliwo musi być zgodne ze zmienionymi przepisami i normami.

Olej napędowy o parametrach nie gorszych niż norma PN-EN 590+A1:2013/12,

liczba cetanowa nie mniejsza od 51, zawartość siarki nie większa niż 10 mg/kg.

Dostarczony olej napędowy w całym okresie trwania umowy musi odpowiadać aktualnie

obowiązującym normom. Olej napędowy powinien być dostosowany do panujących warunków atmosferycznych (temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) określana wg normy PNEN116,

- jakość paliw musi spełniać wymagania obowiązujących aktów prawnych:

· Dyrektywy 98/70 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r.

w sprawie jakości benzyny i paliw do silników Diesla zmieniającej dyrektywę rady 93/12

EWG;

· Dyrektywy 2003/17 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 marca 2003 r.

zmieniającej dyrektywę 98/70 WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych.

5. Przewidywana ilość zamawianego oleju napędowego wynosi 7000 litrów w okresie

obowiązywania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wymienionej ilości zamówienia w zależności

od potrzeb. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być

podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

6. Dostawa oleju napędowego odbywać się będzie przez dowóz paliwa do Zamawiającego, do

zbiornika magazynowego w miejscowości Smolajny 11-040 Dobre Miasto.

 Tankowanie zbiornika magazynowego odbywać się będzie sukcesywnie, wg. aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw oleju napędowego, (max.pojemność  1 000  litrów). Zbiornik wyposażony jest w 2" króciec wlewowy do

napełniania zbiornika. Jednorazowa dostawa około 500 -1 000 litrów. Sposób tankowania

odbywać się będzie przez elektroniczny licznik, który wydaje kompensowane paliwo

w 15 stopniach C., licznik posiada świadectwo legalizacji co zapewnia prawidłowe wydanie

produktu.

7. Olej napędowy wydawany będzie wyłącznie do zbiornika magazynowego należącego

do Zamawiającego poprzez legalizowany przepływomierz.

8. Wykonawca w miejscu sprzedaży prowadzić będzie na potrzeby Zamawiającego ewidencję

zakupionego oleju napędowego na druku zwanym asygnatą, w której odnotowane zostaną: data wydania paliwa, nazwisko i imię osoby zamawiającej olej napędowy, ilość zatankowanych litrów.

9. Płatność za zakupiony olej napędowy dokonywana będzie w formie bezgotówkowej,

rozliczenie na podstawie faktury wystawianej  za

tankowanie do zbiornika. Faktura będzie wystawiana na następujące dane –

 

Nabywca:  POWIAT OLSZTYŃSKI  PLAC G.J.BEMA 5  10-516 OLSZTYN

NIP: 739-385-16-48  ,                                                                                                              Odbiorca: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach ul. Fabryczna 6a 11-040 Dobre Miasto,

 

 Do każdej faktury Wykonawca dołącza raport o transakcjach

za dany okres rozliczeniowy. Należność za zakupione paliwo płatna będzie w terminie 14 dni

od daty sprzedaży, przy czym za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu

rozliczeniowego, na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oleju napędowego, określoną w

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań

jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz za warunki techniczne.

11. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,

- Wykonawca określi nr telefonów kontaktowych i numery fax. oraz inne dane niezbędne

dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zapytania ofertowego

a także zmianę jego warunków bez podania przyczyny.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

2. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w systemie sprzedaży bezgotówkowej

z odroczonym terminem płatności.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.) – co najmniej za okres od dnia złożenia oferty do końca trwania umowy.

 

VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1) Formularz oferty (Załącznik nr 1);

2) Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Koncesja musi być ważna przynajmniej na okres obowiązywania umowy.

3) Zaakceptowany wzór umowy (Załącznik Nr 2),

4) Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (Załącznik nr 3),

5) Oświadczenie o warunkach udziału (Załącznik nr 4).

 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie

przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

a) pisemnie na adres: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach 11-040 Dobre Miasto ul. Fabryczna 6a;

b) faksem na numer: (89) 616-13-19.

c) drogą elektroniczną na adres: zsr43@wp.pl

Korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna zawierać w tytule

informację: „Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego do zbiornika magazynowego

w miejscowości Smolajny 11-040 Dobre Miasto”.

 

VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Andrzej Guga

Lub Paszkiewicz Agata, tel. (89) 616-13-19

e-mail:zsr43@wp.pl

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA

1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1

do Zapytania, w jęz. polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk

komputerowy),

2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.

3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę

umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone

do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane

przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

4. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VI Zapytania ofertowego.

5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty,

kuriera lub poczty elektronicznej): Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach 11-040 Dobre Miasto ul. Fabryczna 6a. , e-mail: zsr43@wp.pl  do dnia 5 grudnia 2017 roku,

do godz. 10 00. Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętej kopercie

opisanej „Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego do zbiornika magazynowego

w miejscowości Smolajny 11-040 Dobre Miasto”, natomiast oferty przesłane pocztą

elektroniczną muszą zawierać scany wszystkich dokumentów wymienionych w zapytaniu

ofertowym (oryginały dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną).

7. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach 11-040 Dobre Miasto ul. Fabryczna 6a. w dniu 5 grudnia 2017r godz. 1030

 

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę.

2. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, zgodnie z zasadą

matematyczną, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na podstawie cen producenta

określonych na stronie internetowej www.e-petrol.pl obowiązujących w dniu 30.11.2017 r.

 

XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich

znaczenie:

- Kryterium – cena; znaczenie procentowe – 100 %; maksymalna ilość punktów jaką może

otrzymać oferta za to kryterium – 100 pkt.

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną ilość 100 pkt.

Wszystkie oferty ocenione zostaną przy zastosowaniu poniższego wzoru gdzie:

            C min

Pi(C) = --------- x 100

              Ci

gdzie:

Pi(C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i”;

C min – najniższa cena zamówienia (obliczona zgodnie z opisem w formularzu oferty

po uwzględnieniu opustu – Tabela) spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert;

Ci – cena badanej ofert „i”;

Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”.

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

ilość punktów wynikającą z powyższego działania.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tą ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

 

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania telefonicznie,

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia w formie telefonicznej o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert,

bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania

przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

                                                                                    …………………………………

                                                                                    Dyrektor ZSR w Smolajnach

 

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1;

2. Wzór umowy – Załącznik Nr 2;

3. Oświadczenie o warunkach udziału w postępowaniu –Załącznik Nr 3

3. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – Załącznik Nr 4

4. Potwierdzona kserokopia koncesji na obrót paliwami.

 

Sporządził: Guga Andrzej

 

 

​Załącznik nr 1-pobierz

Załącznik nr 2-pobierz

Załącznik nr 3-pobierz

Załącznik nr 4-pobierz


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia  20.11. 2017 roku

 

            Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2018 rok” CPV 09.13.51.00-5 , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.)

 

Zamawiający:

Zespół  Szkół  Rolniczych  im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w  Smolajnach       

ul. Fabryczna 6a,  11-040 Dobre Miasto  

e- mail: zsr43@wp.pl

Numer telefonu/fax : (89)  616 13 19

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2018 rok”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego na okres: 01 stycznia 2018 roku do

   31 grudnia 2018 r., w ilości ok. 30 000 litrów, o następujących parametrach:

            - wartość opałowa – nie mniejsza niż 42 MJ/kg

            - zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2%

            - temperatura zapłonu – powyżej 55 oC

            - temperatura płynięcia – nie mniej niż -20 oC

            - gęstość w temp. 15 oC – nie większa niż 860kg/m3

           

            Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych.

 

2. Miejsce dostawy oleju opałowego: budynki Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego   

    Błażeja Krasickiego w Smolajnach.

3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej

    z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

 

01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 

III. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

 

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę producenta za 1 litr, nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto . Cena jednostkowa ma być ustalona  z zastosowaniem rabatu lub marży na 1 l. paliwa. 

 

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

3.Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć: - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), - podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 4).

 

 

 

IV. Kryterium oceny ofert:

 

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Najniższa cena – 100%

 

2. Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta.

 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta.

 

4.Cenę producenta na dzień złożenia oferty należy udokumentować np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.

 

5.Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości..

 

6.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

V. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy:

 

1.Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów.

 

2.Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).

 

3.Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a,

11-040 Dobre Miasto

e- mail: zsr43@wp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 grudnia 2018 r. do godziny 8.00

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zespól Szkól Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a,

11-040 Dobre Miasto - dnia 05 grudnia 2017 r. o godzinie 8:30.

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

Andrzej Guga

Agata Paszkiewicz – tel. 89 6161319.

 

 

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zaś Oferent którego oferta zostanie  wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez zamawiającego.

 

  Guga Andrzej                                                                                  Dyrektor Szkoły

  (przygotował)                                                                                 mgr Joanna Maziuk

 

Załącznik nr 1-pobierz

Załącznik nr 2-pobierz

Załącznik nr 3-pobierz

Załącznik nr 4-pobierz

                                                                                  


 

                                                                                                                       Dobre Miasto, 20.11.2017r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na transporcie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w okresie: 02.01.2018 r. –31.12.2018 r.

Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280, REGON:510999990

1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na transporcie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w okresie: 02.01.2018 r. – 31.12.2018 r. według szacowanego miesięcznego harmonogram wyjazdów uwzględniającego liczbę kilometrów i liczbę pasażerów:

1)Smolajny (Bursa ZSR w Smolajnach, Smolajny 44, 11-040 Dobre Miasto)  – Dobre Miasto (ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto) – trasa w obie strony: 12 km

2)Wyjazdy uczniów ZSR na praktyki

a)Dobre Miasto – Smolajny; trasa w obie strony: 12 km

12x1 ( raz w miesiącu ) = 12 km

Liczba pasażerów 20 osób

2.Liczba pasażerów jest zmienna. Zwiększenie ilości pasażerów ponad liczby określone w pkt 1 nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.Szczegółowy rozkład jazdy z uwzględnieniem trasy realizacji usługi tj. dzienny przebieg trasy oraz dodatkowe wyjazdy zostaną uzgodnione przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

4.Maksymalny przewidywany miesięczny przebieg w okresie wykonywania zamówienia wynosi 228 km.

5.Usługa realizowana będzie w dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i nauki, inne dni wolne ustalone przez Dyrektora ZSR w Smolajnach, ferii letnich i zimowych, przerw świątecznych. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji usługi w dni wolne od nauki i pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

6.Rozliczenie wykonania usługi odbywać się będzie z faktycznie przejechanych kilometrów.

7.W ramach realizacji zamówienia przewiduje się również dodatkowe wyjazdy na wycieczki, występy, uroczystości, których termin będzie wcześniej uzgadniany z Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach

8.W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez (uzasadnione przypadki) strony rozumieją: awarię pojazdu, chorobę kierowcy, kolizję drogową, inną zdarzenie losowe.

9. Pojazdy samochodowe, które będą użyte muszą być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz spełniać warunki techniczne określone w przepisach prawa.

    10. Wykonawca musi realizować niniejszy przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w                zgodzie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001r. (t.j Dz.U z 2013, poz.1414 z późn. zm.),                    ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz                      przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

.

11.Wykonawca zobowiązuje się, że pojazdy, którymi świadczona będzie usługa oznaczone będą z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice będą oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.

12.  Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób podczas wykonania usług przewozu.

      13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania               przedmiotu zamówienia

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

Dowóz młodzieży do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach będzie realizowany od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

3.Dokumenty wymagane od Oferenta

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik  

     nr 1),

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub

     upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być  

     czytelny lub opisany pieczątką imienną.

3. Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć:

    - oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2,

    - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie – załącznik nr 3,

    - oświadczenie dotyczące wymagań osób na stanowisko kierowcy autobusu – załącznik nr 4,

    - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu oraz informacji o 

       podstawie dysponowania nimi – załącznik – nr 5,

    - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 6).

 4. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  licencji na wykonywanie krajowego  

     transportu drogowego osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o

     transporcie drogowym  (Dz.U z 2013, poz.1414 ze zm.)

4.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Paszkiewicz Agata  89 6161319

5.  Opis sposobu obliczania ceny:

1.Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto (z VAT) za 1 km oraz  wartość całego zamówienia

2.  Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.     Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)..
4.     Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5.     Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.

6.  Termin  wykonania zamówienia:

1.Termin:  02.01.20118 roku do 31.12.2018 roku

7.  Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2017  roku do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail:zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319 w terminie do dnia 06.12.2018 roku do godziny 8:30

8.  Termin i miejsce otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 06.12.2018 r., o godz.  09:30 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto

 


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

Paszkiewicz Agata                                                                  Joanna Maziuk                                      ……………………………                                                        ………………………                                 

     (przygotowała)                                                                              (dyrektor)

 

Załącznik nr 1-pobierz 

Załącznik nr 2-pobierz

Załącznik nr 3-pobierz

Załącznik nr 4-pobierz

Załącznik nr 5-pobierz

Załącznik nr 6-pobierz

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach

11-040 Dobra Miasto

ul. Fabryczna 6A

tel. 89 616 1319

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Zespół Szkół Rolniczych

11-040 Dobre Miasto

ul. Fabryczna 6A

Przetarg rozpocznie się dnia9 października 2017 r., o godz. 930

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku

ruchomego:

Ruchomości będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie sprzedającego

(na terenie warsztatów szkolnych w Smolajnach ) w dniach 9 października 2017 r. w godz. od 800 do 900.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu : 89 616 13 19 lub 602 634 393

 

4. Rodzaj, typ, ilość ruchomości objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze:

 

Lp.

Marka i model pojazdu

Numer nadwozia silnika

Rok produkcji

Numer rejestracyjny

Cena

wywoławcza

(PLN)

1.

Koparka gąsienicowa typ S-802

 

1988

 

23 000 (brutto)

2.

Prasa rolująca typ Z-230

 

2005

 

1 680 ( brutto)

3.

Przyczepa samozbierająca typ PRP -3

 

1973

 

3 500 (brutto)

4.

Kombajn BIZON typ BS- 110

 

1990

 

25 000 (brutto)

5.

Talerzówka ciągnikowa Famarol 1, 6 m

 

1977

 

1 500 (brutto

7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

8. Inne informacje

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu rolniczego.

b) Komisja przetargowa, w drodze licytacji, wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany sprzęt objęty przedmiotem

c) Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji.

d) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

e) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

f) Szczegółowa procedura przebiegu przetargu zawarta jest w Regulaminie przetargu, dostępnym w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach , na stronie internetowej ZSR Smolajny www.smolajny.pl

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Smolajnach

                                                                                                                                       Joanna Maziuk


 

Nasz znak: ZSR.076.13.2016                                                                       Dobre Miasto, 28.12.2016

 

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

      Dyrektor ZSR im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na wykonanie usługi polegającej na transporcie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w okresie: 02.01.2017r. - 31.12.2017r. złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Andrzej Chyczewski ul. Garnizonowa 10, 11-040 Dobre Miasto.

 

                                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                                                            Joanna Maziuk

 

                                                                                                                                            Dobre Miasto, 21.12.2016r.
 

                                     ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na transporcie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w okresie: 02.01.2017 r. –31.12.2017 r.

Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280, REGON:510999990

1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na transporcie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w okresie: 02.01.2017 r. – 31.12.2017 r. według szacowanego miesięcznego harmonogram wyjazdów uwzględniającego liczbę kilometrów i liczbę pasażerów:

1)      Smolajny (Bursa ZSR w Smolajnach, Smolajny 44, 11-040 Dobre Miasto)  – Dobre Miasto (ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto) – trasa w obie strony: 12 km

·      12 km x 18 dni robocze (średnio w miesiącu) od poniedziałku do piątku - 216 km

·      Liczba pasażerów: do 20 osób

·      Wyjazd: 7.30

·      Powrót: 14.30

 

2)      Wyjazdy uczniów ZSR na praktyki

a)      Dobre Miasto – Smolajny; trasa w obie strony: 12 km

·   12 km x 8 (średnia liczba wyjazdów w miesiącu) = 96 km

·   Liczba pasażerów: do 20 osób

lub (zamiennie w zależności od okresu)

b)      Dobre Miasto –Garzewko; trasa w obie strony: 36 km

·   36 km x 1 (średnia liczba wyjazdów w miesiącu) = 36 km

·   Liczba pasażerów: do 26 osób                                                                        

2.      Liczba pasażerów jest zmienna. Zwiększenie ilości pasażerów ponad liczby określone w pkt 1 nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.      Szczegółowy rozkład jazdy z uwzględnieniem trasy realizacji usługi tj. dzienny przebieg trasy oraz dodatkowe wyjazdy zostaną uzgodnione przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

4.      Maksymalny przewidywany miesięczny przebieg w okresie wykonywania zamówienia wynosi 400 km.

5.      Usługa realizowana będzie w dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i nauki, inne dni wolne ustalone przez Dyrektora ZSR w Smolajnach, ferii letnich i zimowych, przerw świątecznych. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji usługi w dni wolne od nauki i pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

6.      Rozliczenie wykonania usługi odbywać się będzie z faktycznie przejechanych kilometrów.

7.      W ramach realizacji zamówienia przewiduje się również dodatkowe wyjazdy na wycieczki, występy, uroczystości, których termin będzie wcześniej uzgadniany z Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach

8.      W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez (uzasadnione przypadki) strony rozumieją: awarię pojazdu, chorobę kierowcy, kolizję drogową, inną zdarzenie losowe.

9.      Pojazdy samochodowe, które będą użyte muszą być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz spełniać warunki techniczne określone w przepisach prawa.

10.  Wykonawca musi realizować niniejszy przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001r. (t.j Dz.U z 2013, poz.1414 z późn. zm.), ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

11.  Wykonawca zobowiązuje się, że pojazdy, którymi świadczona będzie usługa oznaczone będą z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice będą oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.

12.  Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób podczas wykonania usług przewozu.

13.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

Dowóz młodzieży do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach będzie realizowany od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

 1. Dokumenty wymagane od Oferenta

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik  

     nr 1),

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub

     upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być  

     czytelny lub opisany pieczątką imienną.

3. Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć:

    - oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2,

    - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie – załącznik nr 3,

    - oświadczenie dotyczące wymagań osób na stanowisko kierowcy autobusu – załącznik nr 4,

    - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu oraz informacji o 

       podstawie dysponowania nimi – załącznik – nr 5,

    - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 6).

 4. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  licencji na wykonywanie krajowego  

     transportu drogowego osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o

     transporcie drogowym  (Dz.U z 2013, poz.1414 ze zm.)

4.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Paszkiewicz Agata  89 6161319

5.  Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto (z VAT) za 1 km oraz  wartość całego zamówienia
 2.   Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3.     Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)..
  4.     Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  5.     Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.

6.  Termin  wykonania zamówienia:

 1. Termin:  02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

7.  Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2016 roku do godziny 08:00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail:zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319 w terminie do dnia 28.12.2016 roku do godziny 08:30

8.  Termin i miejsce otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 28.12.2016 r., o godz.  09:00 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto

 


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

Paszkiewicz Agata                                                                                                  Joanna Maziuk                                      ……………………………                                                                                       ………………………                                 

     (przygotowała)                                                                                                          (dyrektor)

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.FORMULARZ OFERTY-pobierz

2.OŚWIADCZENIE- pobierz

​3.Wykaz  osób-pobierz

4.Oświadczenie dot. wymagań osób na stanowisko kierowcy-pobierz

5.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu-pobierz

 


Nasz znak: ZSR.076.9.2016                                                                                                         Dobre Miasto, 21.12.2016

 

 

 

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

      Dyrektor ZSR im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach w związku z zapytaniem ofertowym na dowóz uczniów Zespołu Szkół Rolniczych , informuję że nie wybrano żadnych ofert, ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów.

 

                                              

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                        Joanna Maziuk

 


Nasz znak: ZSR.076.8.2016                                                                                                 Dobre Miasto, 2016.12.21

 

 

 

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

Dyrektor ZSR im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na dostawę oleju napędowego do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 01.01.2017 do 31.12.2017 złożyło: PHU PAL-GAZ   Łukasz Biłyk, ul. Wodna 9 b,

11-612 Kruklanki

                                                                                                       Dyrektor

                  Joanna Maziuk

 


        im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

         w  Smolajnach, ul. Fabryczna 6a

         11-040 Dobre Miasto  

         tel./fax:(89)  616 13 19

        REGON:510999990, NIP: 739-31-62-280                                        

                                                                                                                                             Dobre Miasto , 15.12.2016 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na dostawę oleju napędowego

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na dostawę oleju napędowego do Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

 Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280

1.       Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy oleju napędowego (zamawiający szacuje wielkość dostaw na olej napędowy ON 5300 litrów do zbiornika 1000 litrowego Zamawiającego przez okres 12

m-cy od daty podpisania umowy. Jednorazowa dostawa do 1 000 litrów.

W cenę paliwa dostawca wlicza koszt transportu do miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego, do wskazanego przez niego obiektu Dostawa nastąpi każdorazowo środkiem transportu Dostawcy w ilościach zgłaszanych przez zgłaszanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia  Paliwa winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Oznaczenie CPV 09.13.41.00 - Olej napędowy

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

 do 31.12.2017 roku

 Dokumenty wymagane od Oferenta

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę producenta za 1 litr, nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość rabatu lub marży na 1l. paliwa.

 

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

3.Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć: - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), - podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 4).

3.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Agata Paszkiewicz   89 6161319

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Najniższa cena – 100%

 

2.Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta.

 

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta.

 

4.Cenę producenta na dzień złożenia oferty należy udokumentować np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.

 

5.Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości..

 

6.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5. Miejsce i termin złożenia oferty.
 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2016 roku do godziny 8:00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail:zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319 w terminie do dnia 21.12.2016 roku do godziny 8:00

6.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 21.12.2016 r., o godz.  8:30 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

Agata Paszkiewicz                                                                                                           Dyrektor Szkoły                                                

                                                                                                                            mgr Joanna Maziuk

……………………………                                                                  ……………………………………….

    (przygotował)                                                                                                (dyrektor)

 

Załączniki :

1.FORMULARZ OFERTY-pobierz

2. UMOWA nr …/2016(projekt)- pobierz

3.Oświadczenie-pobierz

​4.Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa-pobierz

 

 

 


 

 

Nasz znak: ZSR.076.7.2016                               Dobre Miasto, 2016.12.14

 

 

 

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

Dyrektor ZSR im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 01.01.2017 do 31.12.2017 złożyło: PHT Tracom Sp.z.o.o ul. Przemysłowa 11 11-700 Morąg.

 

 

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

                                                                                                                       mgr Joanna Maziuk


 

Nasz znak: ZSR.076.8.2016                                     Dobre Miasto, 2016.12.14

 

 

 

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach  im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że dnia 14.12.2016 roku o godzinie 9.00 zostało zakończone postępowanie dotyczące zakupu i dostawy oleju napędowego do Zespołu Szkół Rolniczych z powodu braku ofert.

 

 

 

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                                   Dyrektor

                                                         mgr Joanna Maziuk

 


     Zespół  Szkół  Rolniczych

        im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

         w  Smolajnach, ul. Fabryczna 6a

         11-040 Dobre Miasto  

         tel./fax:(89)  616 13 19

        REGON:510999990, NIP: 739-31-62-280                                        

                                                                                                                                             Dobre Miasto , 02.12.2016 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na dostawę oleju napędowego

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na dostawę oleju napędowego do Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 01.01.2017 do 31.12.2017.

 Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280

1.       Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy oleju napędowego (zamawiający szacuje wielkość dostaw na olej napędowy ON 5300 litrów do zbiornika 1000 litrowego Zamawiającego przez okres 12

m-cy od daty podpisania umowy. Jednorazowa dostawa do 1 000 litrów.

W cenę paliwa dostawca wlicza koszt transportu do miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego, do wskazanego przez niego obiektu Dostawa nastąpi każdorazowo środkiem transportu Dostawcy w ilościach zgłaszanych przez zgłaszanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia  Paliwa winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Oznaczenie CPV 09.13.41.00 - Olej napędowy

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

 do 31.12.2017 roku

 Dokumenty wymagane od Oferenta

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę producenta za 1 litr, nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość rabatu lub marży na 1l. paliwa.

 

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

3.Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć: - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), - podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 4).

3.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Agata Paszkiewicz   89 6161319

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Najniższa cena – 100%

 

2.Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta.

 

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta.

 

4.Cenę producenta na dzień złożenia oferty należy udokumentować np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.

 

5.Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości..

 

6.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5. Miejsce i termin złożenia oferty.
 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2016 roku do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail:zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319 w terminie do dnia 14.12.2016 roku do godziny 9:00

6.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 14.12.2016 r., o godz.  9:30 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

Agata Paszkiewicz                                                                                          Dyrektor Szkoły                                                

                                                                             mgr Joanna Maziuk

……………………………                                                                  ……………………………………….

    (przygotował)                                                                                                (dyrektor)

 

Załączniki do zapytania ofertowego:  


​1) Załącznik nr 1-pobierz

2) Zalącznik nr 2-pobierz

3) Załącznik nr 3-pobierz

4) Załącznik nr 4-pobierz


 

                                                                                                                              Dobre Miasto, 1.12.2016r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na transporcie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w okresie: 02.01.2017 r. –31.12.2017 r.

Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280, REGON:510999990

1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na transporcie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w okresie: 02.01.2017 r. – 31.12.2017 r. według szacowanego miesięcznego harmonogram wyjazdów uwzględniającego liczbę kilometrów i liczbę pasażerów:

1)      Smolajny (Bursa ZSR w Smolajnach, Smolajny 44, 11-040 Dobre Miasto)  – Dobre Miasto (ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto) – trasa w obie strony: 12 km

·      12 km x 18 dni robocze (średnio w miesiącu) od poniedziałku do piątku - 216 km

·      Liczba pasażerów: do 20 osób

·      Wyjazd: 7.30

·      Powrót: 14.30

 

2)      Wyjazdy uczniów ZSR na praktyki

a)      Dobre Miasto – Smolajny; trasa w obie strony: 12 km

·   12 km x 8 (średnia liczba wyjazdów w miesiącu) = 96 km

·   Liczba pasażerów: do 25 osób

lub (zamiennie w zależności od okresu)

b)      Dobre Miasto –Garzewko; trasa w obie strony: 36 km

·   36 km x 1 (średnia liczba wyjazdów w miesiącu) = 36 km

·   Liczba pasażerów: do 26 osób                                                                        

2.      Liczba pasażerów jest zmienna. Zwiększenie ilości pasażerów ponad liczby określone w pkt 1 nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.      Szczegółowy rozkład jazdy z uwzględnieniem trasy realizacji usługi tj. dzienny przebieg trasy oraz dodatkowe wyjazdy zostaną uzgodnione przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

4.      Maksymalny przewidywany miesięczny przebieg w okresie wykonywania zamówienia wynosi 400 km.

5.      Usługa realizowana będzie w dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i nauki, inne dni wolne ustalone przez Dyrektora ZSR w Smolajnach, ferii letnich i zimowych, przerw świątecznych. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji usługi w dni wolne od nauki i pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

6.      Rozliczenie wykonania usługi odbywać się będzie z faktycznie przejechanych kilometrów.

7.      W ramach realizacji zamówienia przewiduje się również dodatkowe wyjazdy na wycieczki, występy, uroczystości, których termin będzie wcześniej uzgadniany z Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach

8.      W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez (uzasadnione przypadki) strony rozumieją: awarię pojazdu, chorobę kierowcy, kolizję drogową, inną zdarzenie losowe.

9.      Pojazdy samochodowe, które będą użyte muszą być w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz spełniać warunki techniczne określone w przepisach prawa.

10.  Wykonawca musi realizować niniejszy przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001r. (t.j Dz.U z 2013, poz.1414 z późn. zm.), ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.

11.  Wykonawca zobowiązuje się, że pojazdy, którymi świadczona będzie usługa oznaczone będą z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice będą oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.

12.  Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób podczas wykonania usług przewozu.

13.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

Dowóz młodzieży do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach będzie realizowany od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

 1. Dokumenty wymagane od Oferenta

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik  

     nr 1),

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub

     upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być  

     czytelny lub opisany pieczątką imienną.

3. Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć:

    - oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2,

    - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie – załącznik nr 3,

    - oświadczenie dotyczące wymagań osób na stanowisko kierowcy autobusu – załącznik nr 4,

    - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu oraz informacji o 

       podstawie dysponowania nimi – załącznik – nr 5,

    - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 6).

 4. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  licencji na wykonywanie krajowego  

     transportu drogowego osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o

     transporcie drogowym  (Dz.U z 2013, poz.1414 ze zm.)

4.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Paszkiewicz Agata  89 6161319

5.  Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto (z VAT) za 1 km oraz  wartość całego zamówienia
 2.   Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3.     Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)..
  4.     Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  5.     Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.

6.  Termin  wykonania zamówienia:

 1. Termin:  02.01.2017 roku do 31.12.2017 roku

7.  Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2016 roku do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail:zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319 w terminie do dnia 21.12.2016 roku do godziny 9:00

8.  Termin i miejsce otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 21.12.2016 r., o godz.  10:30 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto

 


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

Paszkiewicz Agata                                                                  Joanna Maziuk                                      ……………………………                                                        ………………………                                 

     (przygotowała)                                                                              (dyrektor)

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

​1) Załącznik nr 1-pobierz

2) Załącznik nr 2-pobierz

3) Załącznik nr 3-pobierz

4) Załącznik nr 4-pobierz

5) Załącznik nr 5-pobierz

6) Załącznik nr 6-pobierz

 


  

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia  01.12.2016 roku

 

            Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2017 rok” CPV 09.13.51.00-5 , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

 

Zamawiający:

Zespół  Szkół  Rolniczych  im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w  Smolajnach       

ul. Fabryczna 6a,  11-040 Dobre Miasto  

e- mail: zsr43@wp.pl

Numer telefonu/fax : (89)  616 13 19

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2017 rok”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego na okres: 01 stycznia 2017 roku do

   31 grudnia 2017 r., w ilości ok. 30 000 litrów, o następujących parametrach:

            - wartość opałowa – nie mniejsza niż 42 MJ/kg

            - zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2%

            - temperatura zapłonu – powyżej 55 oC

            - temperatura płynięcia – nie mniej niż -20 oC

            - gęstość w temp. 15 oC – nie większa niż 860kg/m3

           

            Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych.

 

2. Miejsce dostawy oleju opałowego: budynki Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego  

    Błażeja Krasickiego w Smolajnach.

3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej

    z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

 

01 stycznia 2017 roku do31 grudnia 2017 roku

 

III. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

 

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę producenta za 1 litr, nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość rabatu lub marży na 1l. paliwa.

 

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

3.Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć: - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), - podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 4).

 

 

 

IV. Kryterium oceny ofert:

 

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Najniższa cena – 100%

 

2.Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta.

 

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta.

 

4.Cenę producenta na dzień złożenia oferty należy udokumentować np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.

 

5.Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości..

 

6.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

V. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy:

 

1.Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów.

 

2.Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).

 

3.Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a,

11-040 Dobre Miasto

e- mail: zsr43@wp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2016 r. do godziny 10:00.

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zespól Szkól Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a,

11-040 Dobre Miasto - dnia 14 grudnia 2016r. o godzinie 10:30.

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

Agata Paszkiewicz – tel. 89 6161319.

 

 

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zaś Oferent którego oferta zostanie  wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez zamawiającego.

 

Agata Paszkiewicz                                                                              Dyrektor Szkoły

(przygotowała)                                                                                  mgr Joanna Maziuk

Załączniki do zapytania ofertowego:

1.Zalącznik nr 1-pobierz

2. Załączniki nr 2-pobierz

3.Załącznik nr 3-pobierz

4.Załącznik nr4-pobierz

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

 

­­­­­­­­­

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach

11-040 Dobra Miasto

ul. Fabryczna 6A

tel. 89 616 1319

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach

11-040 Dobre Miasto

ul. Fabryczna 6A

Przetarg rozpocznie się dnia 09 września 2016  r., o godz. 1100

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku

ruchomego:

Ruchomości będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie sprzedającego

(na terenie warsztatów szkolnych w Smolajnach ) w dniach 09 września 2016  r. w godz. od 800 do 1000.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu : 89 616 13 19  lub 602 634 393

 

4. Rodzaj, typ, ilość ruchomości objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze:

 

L.p.

Nazwa sprzętu

Marka i typ

Rok produkcji

Wr brutto [zł]

 

       

1

Prasa zwijająca

AGROMET

FMR LUBLIN Z-230

1988

1 650,00

2

Ładowacz chwytakowy przyczepiany

AGROMET WARFAMA CYKLOP T-214/1

1973

1 700,00

4

Przyczepa samozbierająca (podbieracz pokosów)

SFRJ PRP-3

Lata 80-te

1 050,00

5

Ciągnik rolniczy

z kabiną

ZM URSUS

C-330 (C-335)

1979

4 200,00

6

Ciągnik rolniczy

(bez kabiny)

ZM URSUS

C-330M

1986/1987

4 400,00

7

Kombajn do zbioru zbóż

FMŻ Płock

BIZON BS-110 (Z 110)

1990

30 600,00

8

Koparka gąsienicowa

IUG PROGRESUL BRAILA-ROMANIA S 802

1988

14 000,00

9

Silos zbożowy (paszowy)

40 m3

Lata 80-te

1 150,00

10

Silos zbożowy (paszowy)

40 m3

Lata 80-te

1 150,0

 

 

5.Minimalna Wysokość postapienia wynosi 50 zł.

6. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

7. Inne informacje

a) Przetarg jest prowadzony na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Olsztynie  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż sprzętu rolniczego.

b) Komisja przetargowa, w drodze licytacji, wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany sprzęt objęty przedmiotem

c) Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu licytacji.

d) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

e) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

f) Szczegółowa procedura przebiegu przetargu zawarta jest w Regulaminie przetargu, dostępnym

w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach , na stronie internetowej ZSR Smolajny.

 

 

 

                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół w Smolajnach          

                                                                                                                            Joanna Maziuk

 

 

Druki do pobrania :

1) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W AUKCJI- SPRZEDAŻY POJAZDÓW   MASZYN   ROLNICZYCH I SILOSÓW

NA ZBOŻE  -  Pobierz                               

2) UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU LUB MASZYNY ROLNICZEJ - Pobierz
3) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W AUKCJI – SPRZEDAŻ SILOSU NA ZBOŻE - Pobierz
4) UMOWA SPRZEDAŻY -      Pobierz    
5) Regulamin przebiegu aukcji - Pobierz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Nasz znak: ZSR.076.3.2016                                                                                        Dobre Miasto, 2016.03.23

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że dnia 2016.03.23 o godzinie 9.00 zostało zakończone postępowanie dotyczące zakupu i dostawy kombajnu zbożowego z powodu braku ofert.

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                              

                                                       Dyrektor szkoły

                                                                                                                                          Joanna Maziuk

                                                                                


                                                                                                         Dobre Miasto , 26.02.2016r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę kombajnu zbożowego

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na  zakup i dostawę kombajnu zbożowego

do  Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 26.02.2016 do 23.03.2016.

 Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania  jest  zakup i dostawa kombajnu zbożowego

do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 26.02.2016 do 23.03.2016.

Kombajn zbożowy:                                                                                                                                                                                

- rok produkcji minimum 2000,

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

Oznaczenie CPV: 16.34.00.00 Maszyny żniwne i młockarnie

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

 do   31.03.2016 roku

 Dokumenty wymagane od Oferenta

 Kombajn zbożowy

- rok produkcji minimum 2000

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

- ilość przepracowanych godzin młockarnią

- ilość przepracowanych godzin silnika

- wykonawca w ramach umowy dokona przeszkolenia operatora kombajnu pod względem eksploatacyjnym    

  oraz technicznym

-sprzedający oświadcza, że złożone dokumenty są wiarygodne i potwierdzają własność przedmiotu oraz nie 

  podlegają obciążeniu i roszczeniu osób trzecich na podstawie art. 233 §1 Kodeksu Karnego,

        - szczegółowa kalkulacja ceny dla oferowanej usługi: cena netto i cena brutto (z VAT) wartości całego        

          zamówienia.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr1) oraz załączyć zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2.)

3.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Andrzej Guga , Kazimiera Kuształa  89 6161319

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1.        Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym .

2.        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .Wszystkie wartości określone w ofercie, winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.

3.        Cenę oferty należy przygotować z odpowiednią stawką podatku VAT, określoną w odrębnych przepisach.

4.      Elementy składowe ceny wyszczególnione w formularzu cenowym powinny zawierać w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.
   

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.03.2016 roku do godziny 8:00 w siedzibie zamawiającego:                Zespół  Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail: zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319

6.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 23.03.2016 r., o godz.  9:00 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

Kazimiera Kuształa                                                                                   Joanna Maziuk

……………………………                                                                  ……………………………………….

    (przygotowała)                                                                                                (dyrektor)

Załączniki:

1) FORMULARZ OFERTY-pobierz

2) UMOWA SPRZEDAŻY-pobierz


 

Nasz znak: ZSR.076.2.2016                                                                                              Dobre Miasto, 2016.02.26

 

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

Dyrektor ZSR im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że dnia 26.02.2016 roku o godzinie 9.00 nastąpiło otwarcie ofert na zakup i dostawę kombajnu zbożowego do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach. Nie wybrano żadnej z ofert ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów.

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                               

                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                 mgr Joanna Maziuk


 

 

                                                                                                                                         Dobre Miasto , 08.02.2016r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę kombajnu zbożowego

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na  zakup i dostawę kombajnu zbożowego

do  Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 08.02.2016 do 26.02.2016.

 Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania  jest  zakup i dostawa kombajnu zbożowego

do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 08.02.2016 do 26.02.2016.

Kombajn zbożowy:                                                                                                                                                                                

- rok produkcji minimum 2000,

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

Oznaczenie CPV: 16.34.00.00 Maszyny żniwne i młockarnie

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

 do   18.03.2016 roku

 Dokumenty wymagane od Oferenta

 Kombajn zbożowy

- rok produkcji minimum 2000

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

- ilość przepracowanych godzin młockarnią

- ilość przepracowanych godzin silnika

- wykonawca w ramach umowy dokona przeszkolenia operatora kombajnu pod względem eksploatacyjnym    

  oraz technicznym

-sprzedający oświadcza, że złożone dokumenty są wiarygodne i potwierdzają własność przedmiotu oraz nie 

  podlegają obciążeniu i roszczeniu osób trzecich na podstawie art. 233 §1 Kodeksu Karnego,

        - szczegółowa kalkulacja ceny dla oferowanej usługi: cena netto i cena brutto (z VAT) wartości całego        

          zamówienia.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr1) oraz załączyć zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2.)

3.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Andrzej Guga , Kazimiera Kuształa  89 6161319

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1.        Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym .

2.        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .Wszystkie wartości określone w ofercie, winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.

3.        Cenę oferty należy przygotować z odpowiednią stawką podatku VAT, określoną w odrębnych przepisach.

4.      Elementy składowe ceny wyszczególnione w formularzu cenowym powinny zawierać w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.
   

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2016 roku do godziny 8:00 w siedzibie zamawiającego:                Zespół  Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail: zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319

6.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 26.02.2016 r., o godz.  9:00 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

Kazimiera Kuształa                                                                                   Joanna Maziuk

……………………………                                                                      ……………………………………….

    (przygotowała)                                                                                                (dyrektor)

Załączniki do zapytania ofertowego:

1) FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

2) UMOWA SPRZEDAŻY  (projekt)


                                                                                                                                                      Dobre Miasto, 2016.01.28

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że dnia 2016.01.28 o godzinie 9.00 nastąpiło otwarcie ofert na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy kombajnuzbożowego. Nie wybrano żadnej z ofert ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów.

                                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                                      Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                      Joanna Maziuk

                                                                                                                                  


                                                                                                                                                Dobre Miasto , 18.01.2016r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę kombajnu zbożowego

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na  zakup i dostawę kombajnu zbożowego

do  Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 18.01.2016 do 28.01.2016.

 Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania  jest  zakup i dostawa kombajnu zbożowego

do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 18.01.2016 do 28.01.2016.

Kombajn zbożowy:                                                                                                                                                                        - rok produkcji minimum 2000,

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

Oznaczenie CPV: 16.34.00.00 Maszyny żniwne i młockarnie

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

 do   18.03.2016 roku

 Dokumenty wymagane od Oferenta

 Kombajn zbożowy

- rok produkcji minimum 2000

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

- ilość przepracowanych godzin młockarnią

- ilość przepracowanych godzin silnika

- wykonawca w ramach umowy dokona przeszkolenia operatora kombajnu pod względem eksploatacyjnym    

  oraz technicznym

- sprzedający oświadcza, że złożone dokumenty są wiarygodne i potwierdzają własność przedmiotu oraz nie 

  podlegają obciążeniu i roszczeniu osób trzecich na podstawie art. 233 §1 Kodeksu Karnego,

        - szczegółowa kalkulacja ceny dla oferowanej usługi: cena netto i cena brutto (z VAT) wartości całego        

          zamówienia.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr1) oraz załączyć zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2.)

3. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Andrzej Guga , Kazimiera Kuształa  89 6161319

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1.Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym .

2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .Wszystkie wartości określone w ofercie, winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.

3.Cenę oferty należy przygotować z odpowiednią stawką podatku VAT, określoną w odrębnych przepisach.

4.Elementy składowe ceny wyszczególnione w formularzu cenowym powinny zawierać w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.
   

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.01.2016 roku do godziny 8:00 w siedzibie zamawiającego:                Zespół  Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail: zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319

6.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 28.01.2016 r., o godz.  9:00 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

Kazimiera Kuształa                                                                                                                 Joanna Maziuk

……………………………                                                                                       ……………………………………….

    (przygotowała)                                                                                                                          (dyrektor)

 

Załączniki do zapytania ofertowego :

1) Formularz oferty-pobierz

2) Projekt umowy-pobierz


 

Nasz znak: ZSR.076.1.2016                                                                                                   Dobre Miasto, 2016.01.18

 

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że dnia 2016.01.18 o godzinie 9.00 zostało zakończone postępowanie dotyczące zakupu i dostawy kombajnu zbożowego z powodu braku ofert.

                                                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                    Joanna Maziuk


                                                                                                                                            Dobre Miasto , 30.12.2015r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę kombajnu zbożowego

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na  zakup i dostawę kombajnu zbożowego

do  Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 30.12.2015 do 18.01.2016.

 Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania  jest  zakup i dostawa kombajnu zbożowego

do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 30.12.2015 do 18.01.2016.

Kombajn zbożowy:                                                                                                                                                                                

- rok produkcji minimum 2000,

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

Oznaczenie CPV: 16.34.00.00 Maszyny żniwne i młockarnie

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

 do   18.03.2016 roku

 Dokumenty wymagane od Oferenta

 Kombajn zbożowy

- rok produkcji minimum 2000

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

- ilość przepracowanych godzin młockarnią

- ilość przepracowanych godzin silnika

- wykonawca w ramach umowy dokona przeszkolenia operatora kombajnu pod względem eksploatacyjnym    

  oraz technicznym

-sprzedający oświadcza, że złożone dokumenty są wiarygodne i potwierdzają własność przedmiotu oraz nie 

  podlegają obciążeniu i roszczeniu osób trzecich na podstawie art. 233 §1 Kodeksu Karnego,

        - szczegółowa kalkulacja ceny dla oferowanej usługi: cena netto i cena brutto (z VAT) wartości całego        

          zamówienia.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr1) oraz załączyć zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2.)

3.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Andrzej Guga , Kazimiera Kuształa  89 6161319

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1.        Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym .

2.        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .Wszystkie wartości określone w ofercie, winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.

3.        Cenę oferty należy przygotować z odpowiednią stawką podatku VAT, określoną w odrębnych przepisach.

4.      Elementy składowe ceny wyszczególnione w formularzu cenowym powinny zawierać w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.
   

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2016 roku do godziny 8:00 w siedzibie zamawiającego:                Zespół  Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail: zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319

6.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 18.01.2016 r., o godz.  9:00 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

Kazimiera Kuształa                                                                                   Joanna Maziuk

……………………………                                                                  ……………………………………….

    (przygotowała)                                                                                                (dyrektor)

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

1) FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro netto

2) PROJEKT UMOWY 


 

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że dnia 2015.12.23 o godzinie 9.00 nastąpiło otwarcie ofert na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy kombajnu zbożowego. Nie wybrano żadnej z ofert ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów.

 

 

 

                                                                               Z poważaniem

                                                                               

                                                                               Dyrektor szkoły

                                                                               Joanna Maziuk

Informacja do pobrania tutaj


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor szkoły informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz i odwóz uczniów do szkoły w roku 2016.

Informacja do pobrania:tutaj


                                                                                                                       Dobre Miasto, 15.12.2015r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na transporcie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w okresie: 04.01.2016 r. –31.12.2016 r.

Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280, REGON:510999990

1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na transporcie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w okresie: 04.01.2015 r. – 30.06.2016 r. według szacowanego miesięcznego harmonogram wyjazdów uwzględniającego liczbę kilometrów i liczbę pasażerów:

1)Smolajny (Internat ZSR w Smolajnach, Smolajny 44, 11-040 Dobre Miasto)  – Dobre Miasto (ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto) – trasa w obie strony: 12 km

 

2)Wyjazd uczniów ZSR w Smolajnach na basen (ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto) – trasa w obie strony: 4 km

 

3)Wyjazdy uczniów ZSR na praktyki

a)Dobre Miasto – Smolajny; trasa w obie strony: 12 km

lub (zamiennie w zależności od okresu)

b)Dobre Miasto –Garzewko; trasa w obie strony: 36 km

c)Dobre Miasto –Rogóż, trasa w obie strony 62 km

Liczba pasażerów: do 26 osób                                                                                         

2.Liczba pasażerów jest zmienna. Zwiększenie ilości pasażerów ponad liczby określone w pkt 1 nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.Szczegółowy rozkład jazdy z uwzględnieniem trasy realizacji usługi tj. dzienny przebieg trasy oraz dodatkowe wyjazdy zostaną uzgodnione przez Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

4.Maksymalny przewidywany miesięczny przebieg w okresie wykonywania zamówienia wynosi 450 km.

5.Usługa realizowana będzie w dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i nauki, inne dni wolne ustalone przez Dyrektora ZSR w Smolajnach, ferii letnich i zimowych, przerw świątecznych. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji usługi w dni wolne od nauki i pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą.

6.Rozliczenie wykonania usługi odbywać się będzie z faktycznie przejechanych kilometrów.

7.W ramach realizacji zamówienia przewiduje się również dodatkowe wyjazdy na wycieczki, występy, uroczystości, których termin będzie wcześniej uzgadniany z Dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach

8.W przypadku czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez (uzasadnione przypadki) strony rozumieją: awarię pojazdu, chorobę kierowcy, kolizję drogową, inną zdarzenie losowe.

9.P

10.

11.Wykonawca zobowiązuje się, że pojazdy, którymi świadczona będzie usługa oznaczone będą z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice będą oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego.

12.

13.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

Dowóz młodzieży do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach będzie realizowany od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

3.Dokumenty wymagane od Oferenta

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik  

     nr 1),

2. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub

     upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być  

     czytelny lub opisany pieczątką imienną.

3. Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć:

    - oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 2,

    - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie – załącznik nr 3,

    - oświadczenie dotyczące wymagań osób na stanowisko kierowcy autobusu – załącznik nr 4,

    - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu oraz informacji o 

       podstawie dysponowania nimi – załącznik – nr 5,

    - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 6).

 4. Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  licencji na wykonywanie krajowego  

     transportu drogowego osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o

     transporcie drogowym  (Dz.U z 2013, poz.1414 ).

4.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Kazimiera Kuształa  89 6161319

5.  Opis sposobu obliczania ceny:

1.Wykonawca podaje dla oferowanej usługi cenę netto oraz brutto (z VAT) za 1 km oraz  wartość całego zamówienia

2.  Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3.     Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)..
4.     Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5.     Podana cena obowiązuje przez cały okres objęty umową.

6.  Termin  wykonania zamówienia:

1.Termin:  04.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

7.  Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2015 roku do godziny 10:00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail:zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319 w terminie do dnia 21.12.2015 roku do godziny 9:00

8.  Termin i miejsce otwarcia propozycji cenowej:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 21.12.2015 r., o godz.  10:30 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto

 


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

 

Kuształa Kazimiera                                                                          Joanna Maziuk                                      

     (przygotowała)                                                                               (dyrektor)

 

Załączniki: 1)FORMULARZ OFERTY, 2)OŚWIADCZENIE, 3)Wykaz  osób,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ,4)Oświadczenie dot. wymagań osób na stanowisko kierowcy,5)Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia środków transportu ,6) Projekt umowy

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor szkoły informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju napędowego w 2016 roku.

Informacja do pobrania:tutaj


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor szkoły informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego w 2016 roku.

Informacja do pobrania: tutaj 


 

                                                                                                         Dobre Miasto , 09.12.2015r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę kombajnu zbożowego

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na  zakup i dostawę kombajnu zbożowego

do  Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 09.12.2015 do 23.12.2015.

 Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania  jest  zakup i dostawa kombajnu zbożowego

do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 09.12.2015 do 23.12.2015.

Kombajn zbożowy:                                                                                                                                                                                

- rok produkcji minimum 2000,

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

Oznaczenie CPV: 16.34.00.00 Maszyny żniwne i młockarnie

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

 do   31.03.2016 roku

 Dokumenty wymagane od Oferenta

 Kombajn zbożowy

- rok produkcji minimum 2000

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

- świadectwo homologacji na terenie RP

- fabryczna instrukcja obsługi kombajnu w języku polskim

- katalog części zamiennych

- ilość przepracowanych godzin młockarnią

- ilość przepracowanych godzin silnika

- książka serwisowa kombajnu w języku polskim

- wykonawca w ramach umowy dokona przeszkolenia operatora kombajnu pod względem eksploatacyjnym    

  oraz technicznym

-sprzedający oświadcza, że złożone dokumenty są wiarygodne i potwierdzają własność przedmiotu oraz nie 

  podlegają obciążeniu i roszczeniu osób trzecich na podstawie art. 233 §1 Kodeksu Karnego,

        - szczegółowa kalkulacja ceny dla oferowanej usługi: cena netto i cena brutto (z VAT) wartości całego        

          zamówienia.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr1) oraz załączyć zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2.)

3.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Andrzej Guga  89 6161319

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1.        Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym .

2.        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .Wszystkie wartości określone w ofercie, winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.

3.        Cenę oferty należy przygotować z odpowiednią stawką podatku VAT, określoną w odrębnych przepisach.

4.      Elementy składowe ceny wyszczególnione w formularzu cenowym powinny zawierać w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.
   

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2015 roku do godziny 8:00 w siedzibie zamawiającego:                Zespół  Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail: zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319

6.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 23.12.2015 r., o godz.  9:00 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

Kazimiera Kuształa                                                                                   Joanna Maziuk

……………………………                                                                  ……………………………………….

    (przygotowała)                                                                                                (dyrektor)

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia  07.12.2015 roku

 

            Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2016 rok” CPV 09.13.51.00-5 , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

 

Zamawiający:

Zespół  Szkół  Rolniczych  im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w  Smolajnach       

ul. Fabryczna 6a,  11-040 Dobre Miasto  

e- mail: zsr43@wp.pl

Numer telefonu/fax : (89)  616 13 19

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2016 rok”

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego na okres: 01 stycznia 2016 roku do

   31 grudnia 2016 r., w ilości ok. 30 000 litrów, o następujących parametrach:

            - wartość opałowa – nie mniejsza niż 42 MJ/kg

            - zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2%

            - temperatura zapłonu – powyżej 55 oC

            - temperatura płynięcia – nie mniej niż -20 oC

            - gęstość w temp. 15 oC – nie większa niż 860kg/m3

           

            Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych.

 

2. Miejsce dostawy oleju opałowego: budynki Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego  

    Błażeja Krasickiego w Smolajnach.

3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej

    z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

 

01 stycznia 2016 roku do31 grudnia 2016 roku

 

III. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

 

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę producenta za 1 litr, nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość rabatu lub marży na 1l. paliwa.

 

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

3.Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć: - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), - podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 4).

 

 

 

IV. Kryterium oceny ofert:

 

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Najniższa cena – 100%

 

2.Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta.

 

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta.

 

4.Cenę producenta na dzień złożenia oferty należy udokumentować np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.

 

5.Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości..

 

6.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

V. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy:

 

1.Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów.

 

2.Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).

 

3.Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6a,

11-040 Dobre Miasto

e- mail: zsr43@wp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. do godziny 10:00.

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zespól Szkól Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach,                   ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto - dnia 14 grudnia 2015r. o godzinie 10:30.

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

Kazimiera Kuształa – tel. 89 6161319.

 

 

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zaś Oferent którego oferta zostanie  wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez zamawiającego.

 

Kazimiera Kusztala                                                                          Dyrektor Szkoły

(przygotowała)                                                                                  mgr Joanna Maziuk

 

Załączniki do pobrania: 1) formularz oferty, 2)  projekt umowy, 3) oświadczenie o spełnianiu warunków, 4) oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa


 

         Zespół  Szkół  Rolniczych                                                              Dobre Miasto,07.12.2015 r.

        im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

         w  Smolajnach, ul. Fabryczna 6a

         11-040 Dobre Miasto  

         tel./fax:(89)  616 13 19

        REGON:510999990, NIP: 739-31-62-280                                        

                                                                                                                                     .
 

ZAPYTANIE OFERTOWE
 na dostawę oleju napędowego

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na dostawę oleju napędowego do Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

 Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280

1.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią sukcesywne dostawy oleju napędowego (zamawiający szacuje wielkość dostaw na olej napędowy ON -5300 litrów do zbiornika 1000 litrowego Zamawiającego przez okres 12

m-cy od daty podpisania umowy. Jednorazowa dostawa do 1 000 litrów.

W cenę paliwa dostawca wlicza koszt transportu do miejscowości w której znajduje się siedziba Zamawiającego, do wskazanego przez niego obiektu Dostawa nastąpi każdorazowo środkiem transportu Dostawcy w ilościach zgłaszanych przez zgłaszanych przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia  Paliwa winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych.

Oznaczenie CPV 09.13.41.00 - Olej napędowy

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

 do 31.12.2016 roku

 Dokumenty wymagane od Oferenta

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę producenta za 1 litr, nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość rabatu lub marży na 1l. paliwa.

 

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

3.Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć: - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), - podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 4).

3.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Kazimiera Kuształa  89 6161319

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Najniższa cena – 100%

 

2.Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta.

 

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta.

 

4.Cenę producenta na dzień złożenia oferty należy udokumentować np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.

 

5.Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości..

 

6.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5. Miejsce i termin złożenia oferty.
 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2015 roku do godziny 9:00 w siedzibie zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail:zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319 w terminie do dnia 14.12.2015 roku do godziny 9:00

6.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 14.12.2015 r., o godz.  9:30 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

Kazimiera Kusztala                                                                                        Dyrektor Szkoły                                                

                                                                                                                            mgr Joanna Maziuk

……………………………                                                                  ……………………………………….

    (przygotował)                                                                                                (dyrektor)

 

Załączniki do pobrania: 1) formularz oferty, 2) projekt umowy, 3) oświadczenie o spełnianiu warunków, 4) oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

 


                                                                                                                                Dobre Miasto, 2015.12.01

INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje, że dnia 2015.12.01 o godzinie 9.00 nastąpiło otwarcie ofert na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy kombajnu zbożowego. Nie wybrano żadnej z ofert ponieważ nie spełniały wymaganych kryteriów.

Pełna treść komunikatu-pobierz tutaj

 

Otwarcie ofert

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach informuje o zmianie terminu złożenia ofert „na zakup i dostawę kombajnu zbożowego”. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.12.2015 roku o godzinie 9.00 w siedzibie zamawiającego w ZSR ul. Fabryczna 6a,11-040 Dobre Miasto.

                                                                  

                                                                                     Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                    Joanna Maziuk


                                                                                                                                                                                                                                                          

  Dobre Miasto , 10.11.2015r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę kombajnu zbożowego

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na  zakup i dostawę kombajnu zbożowego

do  Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 10.11.2015 do 09.12.2015.

 Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Błażeja Krasickiego w Smolajnach,

ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto, NIP 739-31-62-280

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania  jest  zakup i dostawa kombajnu zbożowego

do Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach w terminie od 10.11.2015 do 09.12.2015.

Kombajn zbożowy:                                                                                                                                                                                

- rok produkcji minimum 2002,

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

Oznaczenie CPV: 16.34.00.00 Maszyny żniwne i młockarnie

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO, do zamówienia nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Termin realizacji:

 do   16.12.2015 roku

 Dokumenty wymagane od Oferenta

 Kombajn zbożowy

- rok produkcji minimum 2002

- koszt dostawy pokrywa sprzedawca

- świadectwo homologacji na terenie RP

- fabryczna instrukcja obsługi kombajnu w języku polskim

- katalog części zamiennych

- ilość przepracowanych godzin młockarnią

- ilość przepracowanych godzin silnika

- książka serwisowa kombajnu w języku polskim

- wykonawca w ramach umowy dokona przeszkolenia operatora kombajnu pod względem eksploatacyjnym    

  oraz technicznym

-sprzedający oświadcza, że złożone dokumenty są wiarygodne i potwierdzają własność przedmiotu oraz nie 

  podlegają obciążeniu i roszczeniu osób trzecich na podstawie art. 233 §1 Kodeksu Karnego,

        - szczegółowa kalkulacja ceny dla oferowanej usługi: cena netto i cena brutto (z VAT) wartości całego        

          zamówienia.

3.  Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

   Andrzej Guga  89 6161319 lub 690466178

4. Opis sposobu obliczania ceny:

1.        Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na załączonym formularzu ofertowym .

2.        Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia .Wszystkie wartości określone w ofercie, winny być określone do dwóch miejsc po przecinku.

3.       Cenę oferty należy przygotować z odpowiednią stawką podatku VAT, określoną w odrębnych przepisach.

4.      Elementy składowe ceny wyszczególnione w formularzu cenowym powinny zawierać w sobie wszystkie koszty związane z wykonaniem oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.
   

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.12.2015 roku do godziny 8:00 w siedzibie zamawiającego:                Zespół  Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach , ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto lub przesłać na e-mail: zsr43@wp.pl, faksem: 89 6161319

6.  Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowych:

Otwarcie propozycji cenowych nastąpi w dniu 09.12.2015 r., o godz.  9:00 w siedzibie zamawiającego:  Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach,  ul. Fabryczna 6a, 11-040 Dobre Miasto


Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania,  zaś Oferent którego oferta zostanie wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez Zamawiającego. 

Formularz oferty-pobierz

Projekt umowy-pobierz


INFORMACJA   O  WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

Informacja o wyborze oferty- pobierz


ZAPYTANIE NR 2

22 grudnia 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia  22.12.2014 roku

            Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro pn.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2015 rok” CPV 09.13.51.00-5 , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.)

Zamawiający:

Zespół  Szkół  Rolniczych  im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w  Smolajnach       

ul. Fabryczna 6 A,  11-040 Dobre Miasto  

e- mail: zsr43@wp.pl

Numer telefonu/fax : (89)  616 13 19

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach na 2015 rok”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego na okres: 01 stycznia 2015 roku do

   31 grudnia 2015 r., w ilości ok. 42 000 litrów, o następujących parametrach:

            - wartość opałowa – nie mniejsza niż 42 MJ/kg

            - zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2%

            - temperatura zapłonu – powyżej 55 oC

            - temperatura płynięcia – nie mniej niż -20 oC

            - gęstość w temp. 15 oC – nie większa niż 860kg/m3

             Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych.

2. Miejsce dostawy oleju opałowego: budynki Zespołu Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego   

    Błażeja Krasickiego w Smolajnach.

3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej

    z 2-dniowym wyprzedzeniem.

II. Termin realizacji zamówienia:

01 stycznia 2015 roku do31 grudnia 2015 roku

III. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę producenta za 1 litr, nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość rabatu lub marży na 1l. paliwa.

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

3.Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć: - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), - podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 4).

IV. Kryterium oceny ofert:

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Najniższa cena – 100%

2.Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta.

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta.

4.Cenę producenta na dzień złożenia oferty należy udokumentować np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.

5.Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości..

 

6.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

V. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy:

1.Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów.

2.Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).

3.Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6 A,

11-040 Dobre Miasto

e- mail: zsr43@wp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2014 r. do godziny 10:00.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zespól Szkól Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach, ul. Fabryczna 6 A,

11-040 Dobre Miasto - dnia 30 grudnia 2014r. o godzinie 10:30.

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

Kazimiera Kuształa – tel. 89 6161319.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zaś Oferent którego oferta zostanie  wybrana niezwłocznie zostanie powiadomiony przez zamawiającego.

 

Kazimiera Kusztala                                                                          Dyrektor Szkoły

(przygotowała)                                                                                  mgr Joanna Maziuk

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy.doc

Załącznik Nr2

Załącznik N3

Załącznik Nr4


ZAPYTANIE NR 1


ARCHIWALNE

Zespół  Szkół  Rolniczych

im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego

w  Smolajnach  11-040 Dobre Miasto  

tel./fax:(89)  616 13 19

REGON:510999990, NIP: 739-31-62-280                          

                                                                                 

Smolajny, dnia 23.01.2014 r.

Nasz znak: ZSR.076.1.2014

  

„Do publicznej wiadomości"

Dotyczy:

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach ".

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r, poz.907,984,1047,1473) w imieniu Zamawiającego -  Dyrektora ZSR w Smolajnach, uprzejmie informuję, że:

1.     Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HEOPS" Henryk Orłowski.

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HEOPS"

 z siedzibą w Pasłęku, jest ofertą z najniższą ceną spośród ofert ważnych.

2.     W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2, oferty , tj.:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punktacja

Uwagi

 

1.

PHU PAL-GAZ Łukasz Biłyk, 

ul. Wodna 9 B 11-612 Kruklanki

99,72

 

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HEOPS" Henryk Orłowski

ul. Westerplatte 56, 14-400 Pasłęk

100

 

z poważaniem: DYREKTOR Joanna Maziuk


Dobre Miasto: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Zespołu Szkól Rolniczych im. biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach

Numer ogłoszenia: 13852 - 2014; data zamieszczenia: 13.01.2014

jednostka-organizacyjna


Znajdź nas na:

plakat

Przydatne linki

Powiat Olsztyński Kuratorium Oświaty w Olsztynie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE Ministerstwo Edukacji Narodowej UWM Olsztyn
Back to Top